Technical Session

You can use the search function (shortcut: Ctrl+F) to quickly find your paper by paper ID.

 

Nov. 6, 2022     13:00-15:20
TE6-1 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter--Ⅰ

13:00-13:20
Paper ID: A0022    Paper Session ID: TE6.1.1
Design of Magnetic Integrated Transformer for Lightweight High Voltage Power Supply to Electro-aerodynamic Propulsion System
Zhenxing Zhao, Jijia Zhu, Yachao Yang, Songming He, Jian Lan, Yi Huang; Dept. of Electrical and Information Engineering, Hunan Institute of Engineering, China

13:20-13:40
Paper ID: A0167    Paper Session ID: TE6.1.2
A Novel Hybrid LLC Resonant Converter with Fixed-Frequency Phase-Shift Control for Wide Gain Range Applications
Jiatao Yao, Bo Hu, Haonan Chen, Zipeng Ke, Jun Wang; College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China

13:40-14:00
Paper ID: A0833    Paper Session ID: TE6.1.3
Cross Regulation Limit Exploration of SIMO DC-DC Converter Using Differential Evolution Algorithm
Dan Li1, Guipeng Chen1,2; 1.School of Aerospace Engineering, Xiamen University, China, 2.Shenzhen Research Institute, Xiamen University, China

14:00-14:20
Paper ID: A0222    Paper Session ID: TE6.1.4
Modular Multi-level LLC Resonant Converter for High-power and Medium-voltage Application
Yichen Chen1, Wu Chen1, Chao Chen2; 1.Center for Advanced Power-Conversion Technology and Equipment School of Electrical Engineering, Southeast University, China, 2.High voltage Power Products Department, Hefei Huayao Electronic Industry Company Limited, China

14:20-14:40
Paper ID: A0252    Paper Session ID: TE6.1.5
Thermal Distribution Analysis of Modular Multilevel DC-DC Converters
Jing Sheng1, Cong Chen1, Boliang Li2, Xin Xiang1, Heya Yang1, Xiaotian Zhang2, Wuhua Li1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China

14:40-15:00
Paper ID: A0259    Paper Session ID: TE6.1.6
Magnetic Components Design Method for Efficiency Optimization of Dual Active Bridge Converter Under SPS Control
Haoyuan Jin, Xiaobo Dong, Junduo Wen, Chengzi Yang, Yunqing Pei, Laili Wang; Power Electronics and Renewable Energy Research Center, Xi’an Jiaotong University, China

15:00-15:20
Paper ID: A0298    Paper Session ID: TE6.1.7
Dual-circulant Modulation for Inherent Submodule Voltage Balancing in MMDC
Shiyuan Fan1, Xin Xiang1, Yi Zhao2, Yunjie Gu3, Huan Yang1, Wuhua Li1, Xiangning He1, Timothy C. Green4; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Hoymiles Power Electronics Inc., China, 3.Department of Electronic and Electrical Engineering, University of Bath, United Kingdom, 4.Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London, United Kingdom


Nov. 6, 2022     13:00-15:20
TE6-2 Power Devices and applications: Si, SiC, and GaN devices--Ⅰ

13:00-13:20
Paper ID: C0014    Paper Session ID: TE6.2.1
Dynamic RDS (on) Testing for GaN Devices Considering Third Quadrant and Different Operating Conditions
Zonglun Xie1, Zezheng Dong1, Xinke Wu1,2, Shu Yang1, Kuang Sheng1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

13:20-13:40
Paper ID: C0115    Paper Session ID: TE6.2.2
Design Optimization and Experimental Validation of Gate Driver for 10kV SiC MOSFET
Yuqi Wei1, Shuang Zhao2, Roderick Jimenez1, Asim Solangi1, Xia Du1, Alan H. Mantooth1; 1.Department of Electrical Engineering, University of Arkansas, United States, 2.Department of Electrical Engineering, Hefei University of Technology, China

13:40-14:00
Paper ID: C0168    Paper Session ID: TE6.2.3
Experimental and Numerical Investigation of Low Melting Point Alloy for Downhole Electronics at High Temperature
Chao Deng, Fulong Wei, Wei Lan, Jiale Peng, Xiaobing Luo; School of Energy and Power Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

14:00-14:20
Paper ID: C0433    Paper Session ID: TE6.2.4
The Benefits of SiC/GaN Devices in T-Type Three-Level Inverter Hybrid Applications
Guoliang Yang, Mengyuan Zhang, Deqiang Zhang, Xitong Yang; School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

14:20-14:40
Paper ID: C0190    Paper Session ID: TE6.2.5
PZT-Based Mitigation of Voltage Overshooting and Switching Oscillation for SiC MOSFET
Xudong Han, Peng Sun, Mingrui Zou, Kaiyan Li, Yuxi Liang, Fuli Niu, Zheng Zeng; State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology (Chongqing University), China

14:40-15:00
Paper ID: C0254    Paper Session ID: TE6.2.6
Comparative Analysis on Switching Characteristics of Discrete SiC MOSFET in Press-pack Package and Wire-bonded Package
Zheyan Zhu1, Ran Yao1, Hui Li1, Jinyuan Li2, Zhongyuan Chen2; 1.State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology, Chong Qing University, China, 2.State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology, Beijing Institude of Smart Energy, China

15:00-15:20
Paper ID: C0169    Paper Session ID: TE6.2.7
Thermal Optimization of a Logging Tool Used in High Temperature Downhole Environment
Fulong Wei, Chao Deng, Jiale Peng, Xiaobing Luo; School of Energy and Power Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 6, 2022     13:00-15:20
TE6-3 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability--Ⅰ

13:00-13:20
Paper ID: A0049    Paper Session ID: TE6.3.1
Design and Simulation of Marine Electromagnetic Transmission System
Tao Han, Gang Li, Caitang Sun, Fengdao Zhou; College of Instrumentation and Electrical Engineering, Jilin University, China

13:20-13:40
Paper ID: A0227    Paper Session ID: TE6.3.2
The Design of Kicker power supply output waveform acquisition system
Qin Li, Yuzhen Huang, Jie Gao, Daqing Gao, Xiaojun Wang, Jingbin Shangguan, Jiqiang Li, Huajian Zhang; Power Supply Technology Group, Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China

13:40-14:00
Paper ID: E0283    Paper Session ID: TE6.3.3
Modular Portable Energy Storage Inverter Power Supply Research
Yuchen Huan1, Xiaofei Song1, Pengfei Zhang1, Zhe Zhang1, Xiaoqiang Guo1, Frede Blaabjerg2; 1.Department of Electrical Engineering, Yanshan University, China, 2.Department of Electrical Engineering, Aalborg University, Denmark

14:00-14:20
Paper ID: E0045    Paper Session ID: TE6.3.4
Study On Electrostatic Discharge Test Method of High-voltage Solar Cell Array
Wang Sizhan, Guo Jiali, Wang Zhihao, Liu Yenan, Liu Yuming; Beijing Institute of Spacecraft Environment Engineering, China

14:20-14:40
Paper ID: E0152    Paper Session ID: TE6.3.5
A Data-Driven Open-Circuit Fault Diagnosis Method for Three-Phase T-type Three-level Inverters
Yifan Wang1, Changqing Qiu2, Kui Wang1, Xiaohui Xu2, Zedong Zheng1, Yongdong Li1; 1.Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, China, 2.Science and Technology on Ship Integrated Power System Technology Laboratory, China

14:40-15:00
Paper ID: E0195    Paper Session ID: TE6.3.6
Online Condition Monitoring Method for the Cooling System of Urban Rail Train
Junjie Zhou, Xiong Du, Yaoyi Yu, Lianqing Zheng, Hongyu Ren, Yuhao Peng; State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology, Chongqing university, China

15:00-15:20
Paper ID: E0005    Paper Session ID: TE6.3.7
Design and implementation of power supply optical transmission system for high intensity heavy-ion accelerator based on SFP
Shuai Zhang, Xiaojun Wang, Yuzhen Huang, Huajian Zhang; Power Supply Technology Group Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China


Nov. 6, 2022     13:00-15:20
TE6-4 Conversion Technologies for Renewable Energy and Energy Saving--Ⅰ

13:00-13:20
Paper ID: E0526    Paper Session ID: TE6.4.1
Modulation and control of three-phase multilevel converter for unbalanced bipolar DC microgrids
Yiting Xu1, Wei Jiang1, Hanqing Dong2; 1.College of Electrical, Energy and Power Engineering, Yangzhou University, China, 2.College of Electronic and Optical Engineering & College of Flexible Electronics (Future Technology), Nanjing University of Posts and Telecommunications, China

13:20-13:40
Paper ID: F0223    Paper Session ID: TE6.4.2
Research on Topology And Control Strategy of Multi-Port Power Electrical Transformer
Kexu Zhao, Kang Fu, Hao Yi, Fang Zhuo; State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi’an Jiaotong University, China

13:40-14:00
Paper ID: F0088    Paper Session ID: TE6.4.3
Comprehensive Design of Three-Level LCC Resonant Converter with Voltage Multiplier for Photovoltaic Generation
Wei You, Zhongyi Zhang, Xiaosen Xiao, Haibin Li, Yuzhen Xu, Tao Jin; School of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

14:00-14:20
Paper ID: F0158    Paper Session ID: TE6.4.4
Operation Area Evaluation of Electric Vehicle Under Active Grid Support Condition Considering Battery Peak Power
Pengyu Wang1, Qiao Peng1, Jinhao Meng1, Tianqi Liu1, Yunteng Dai1, Tengxin Wang2; 1.College of Electrical Engineering, Sichuan University, China, 2.Electric Power Research Institute, State Grid Shanxi Electric Power Company, China

14:20-14:40
Paper ID: F0134    Paper Session ID: TE6.4.5
A transient performance improved strategy based on virtual inertia and its allocation for PV-storage DC Microgrid
Zhang Wen1, Jiachen Tian1, Feng Wang1, Fang Zhuo1, Shuhuai Shi2; 1.School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China, 2.Electrical Power Research Institute, State Grid Henan Electric Power Co., China

14:40-15:00
Paper ID: F0146    Paper Session ID: TE6.4.6
Smart Distributed Equalizer for Series-Connected Battery Strings Based on Power and Signal Dual Modulation
Keming Liu, Ke Chen, Jinghui Chen, Lingyu Li, Jiande Wu, Xiangning He; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

15:00-15:20
Paper ID: F0026    Paper Session ID: TE6.4.7
Current Compensation Control of Converter Under Distortion Current and Exponentially Decaying DC Conditions
Jianzong He, Yunfei Huang, Yuanjia Li; Dongguan Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Company, China


Nov. 6, 2022     13:00-15:20
TE6-5 Power Electronics for Wireless Power Transfer--Ⅰ

13:00-13:20
Paper ID: H0081    Paper Session ID: TE6.5.1
A Novel L-S/N Compensation Topology for Inductive Power Transfer Systems with Constant Current Outputs and a Compact Receiver
Shiying Luo, Zirui Yao, Zhuhaobo Zhang, Guanxi Li, Xuan Wei, Hao Ma; College of Electrical engineering, Zhejiang University, China

13:20-13:40
Paper ID: K0232    Paper Session ID: TE6.5.2
Optimization on Structure and Parameter of Magnetic Coupler in Wireless Charging System
Lingyun Yang, Zhihao Wei, Zhuoyue Li, Xinyu Lu, Xiangyu Ding, Chunfang Wang; College of Electrical Engineering, Qingdao University, China

13:40-14:00
Paper ID: K0297    Paper Session ID: TE6.5.3
The Optimal Design of the Segmented Primary Track for Inductive Wireless Power Transfer System
Zhenggang Yin1, Liming Shi1, Wenjing Tang1,2, Jixin Yang1,2; 1.Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, China, 2.School of Electronic, Electrical and Communication Eng., University of Chinese Academy of Sciences, China

14:00-14:20
Paper ID: K0302    Paper Session ID: TE6.5.4
Analysis and Design of a Self-Tuning Secondary Side for CPT System Using a Third Pair of Decoupled Plates and Variable Inductor
Yufeng Zheng, Dingyuan Tang, Qiao Gao, Bin Yang, Wei Zhou; School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China

14:20-14:40
Paper ID: K0327    Paper Session ID: TE6.5.5
Robust Random Forest Regressor-Based Mutual Inductance Monitoring Scheme for Inductive Power Transfer Systems
Yun Yang1, Xun Zhang2, Kaiyuan Wang3; 1.School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, Singapore, 2.Bosch Powertrain System Co., Ltd., China, 3.Department of Electrical Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China

14:40-15:00
Paper ID: K0787    Paper Session ID: TE6.5.6
A Parameter Design Method for High Performance LCLC-LC Compensated CPT Systems
Xuan Wei1, Xiangwei Shen1, Zirui Yao1,2, Shiying Luo1, Ma Hao1,2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Zhejiang University/University of Illinois at Urbana-Champaign Institute, China

15:00-15:20
Paper ID: K0404    Paper Session ID: TE6.5.7
Signal Reverse Transmission Method for Inductive Wireless Power Transmission Control System by Modifying Compensation Capacitance
Shixi Li, Xin Ge, Yimin Lu; School of Elctrical Engineering, Guangxi University, China


Nov. 6, 2022     13:00-15:20
TE6-6 Power Electronics for Electric Vehicles, Railway, Marine, Airplane etc.--Ⅰ

13:00-13:20
Paper ID: G0181    Paper Session ID: TE6.6.1
Sequential Model Predictive Control of Current Source Inverter for PMSM Drive System
Yiguo Xu, Mingdi Fan, Qian Kun, Haoran Wang, Yong Yang; School of Rail Transportation, Soochow University, China

13:20-13:40
Paper ID: H0097    Paper Session ID: TE6.6.2
Model-Free Predictive Direct Speed Control for SPMSM Drives
Shu Cheng, Ruirui Zhou, Chaoqun Xiang, Zhuoxin Li, Zhen Xi; School of Traffic and Transportation Engineering, Central South University, China

13:40-14:00
Paper ID: H0103    Paper Session ID: TE6.6.3
Analysis on Influencing Factors of Energy Consumption of Flexible Direct Traction Power Supply System for Urban Rail Transit
Siling YAN1, Zhaofeng GONG1, Peiyue JIN2, Kenong KANG2, Huaixin CHEN2; 1.Power Supply Branch, Beijing Mass Transit Railway Operation Corp., Ltd., China, 2.Traction Power dept., China Railway Electrification Survey Design & Research Institute Co., Ltd., China

14:00-14:20
Paper ID: H0280    Paper Session ID: TE6.6.4
Research On CLLC Converter Compound Control Strategy Based On Efficiency Optimization
Guitao Chen, Huichao Jia, Chenfei Song, Xiangdong Shun4; Department of Electrical Engineering, Xi’an University of Technology, China

14:20-14:40
Paper ID: H0177    Paper Session ID: TE6.6.5
Design and Implementation of a Motor Phase-access Integrated Boost Charging Scheme for Electric Vehicle
Huichuang Bao1, Wenxi Yao1, Yisu Li2; 1.College of electrical engineering, Zhejiang University, China, 2.System department, Leadrive Technology (Shanghai) Co., Ltd, China

14:40-15:00
Paper ID: H0231    Paper Session ID: TE6.6.6
Research on the performance of a new heat dissipating device for power electronic devices based on micro heat pipe array
Rundong Hu, Xiaohui Huang, Sheng Huang, Ji Zhang; Faculty of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China

15:00-15:20
Paper ID: H0385    Paper Session ID: TE6.6.7
A Comprehensive Steady-State Performance Optimization Method of Dual Active Bridge DC-DC Converters Based on With Triple-Phase-Shift Modulation
Yaru Deng, Shuai Yin, Jian Chen, Wensheng Song; School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China


Nov. 6, 2022     15:40-18:00
TE6-7 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter--Ⅱ

15:40-16:00
Paper ID: A0264    Paper Session ID: TE6.7.1
Soft Switching Control Strategy of Four-Switch Buck-Boost Converter for High Efficiency
Tianhao Mao1, Zhiqiang Guo1, Shujun Mu2; 1.Beijing Institute of Technology, China, 2.National Institute of Clean and Low Carbon Energy, China

16:00-16:20
Paper ID: A0314    Paper Session ID: TE6.7.2
Cooperative predictive control with power-balancing for multi-parallel DAB converters
Li Hu, Kai Li, Limei Zhou; Customer Service Center, Weifang Power Supply Company, China

16:20-16:40
Paper ID: A0317    Paper Session ID: TE6.7.3
A Boost Half-Bridge LC Resonant DC-DC Converter
Neng Peng, Yisheng Yuan, Taotao Tao, Wei Liu; School of Electrical and Automation Engineering, East China Jiaotong University, China

16:40-17:00
Paper ID: A0197    Paper Session ID: TE6.7.4
Design of RCD Snubber Considering Asymmetric Absorption Position of Multiple Switches in Parallel for LLC Application
Zhanbo Cao, Yihan Gao, Lu Zhou, Shiying Luo, Zirui Yao, Hao Ma; Zhejiang University/ University of Illinois at Urbana-Champaign Institute, Zhejiang University, China

17:00-17:20
Paper ID: A0325    Paper Session ID: TE6.7.5
GaN-based Interleaved CRM Totem-pole PFC Rectifier with Variable-step Adaptive ZVS Control
Suchen Dong, Xu Yang, Yuhang Xu, Jiwen Wei, Kangping Wang; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

17:20-17:40
Paper ID: A0351    Paper Session ID: TE6.7.6
A Control Method for the Problem of Losing the ZVS in CCM Mode LLC Converter Caused by Rectifier Parasitic Capacitance
Zihang Zhou, Lidai Li, Yihan Gao, Xin Zhang, Hao Ma; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

17:40-18:00
Paper ID: A0362    Paper Session ID: TE6.7.7
A high-frequency Dual Active Bridge Converter with Partial Power Processing
Houkun Song, Rui Xu, Shanshan Gao, Yijie Wang, Dianguo Xu; School of Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, China


Nov. 6, 2022     15:40-18:00
TE6-8 Power Electronics for Lighting, Consumer Electronics and Power Ics

15:40-16:00
Paper ID: A0035    Paper Session ID: TE6.8.1
Model Predictive Control for Current-Source-Mode Single-Inductor Multiple-Port DC-DC Converter with Low Calculation Burden
Chenxuan Liang1, Jiawang Qin1, Xianjin Gao2, Zheng Dong1, Yanhua Liu1, Zhenbin Zhang1; 1.School of Electrical Engineering, Shandong University, China, 2.New Energy Market Room, Shandong Lulun Digital Technology Co., China

16:00-16:20
Paper ID: I0106    Paper Session ID: TE6.8.2
Power Relay Module Based Charging Function Extension for Standard Wireless Charger
Xinxin Yu1, Peng Zhao1, Kaitian Chao1, Xiaoxuan Ji1, Minfan Fu2,3; 1.School of Information Science and Technology, ShanghaiTech University, China, 2.ShanghaiTech University, China, 3.Shanghai Engineering Research Center of Energy Efficient and Custom AI IC, China

16:20-16:40
Paper ID: I0247    Paper Session ID: TE6.8.3
Modeling and Analysis of Multiple Resonant Peaks in Multi-source DC Distribution System
Gan Wang, Xiaohui Qu; School of Electrical Engineering, Southeast University, China

16:40-17:00
Paper ID: I0554    Paper Session ID: TE6.8.4
A Low Noise High PSR LDO Based on N-type Flipped Voltage Follower
Lijie Shao, Ruijie Xi, Yi Ding, Bingruo Gong, Yuqiu Lin, Linhu Zhao, Wanyuan Qu; School of Micro-Nano Electronics, Zhejiang University, China

17:00-17:20
Paper ID: A0733    Paper Session ID: TE6.8.5
Data-Driven Gap Metric Fault Diagnosis Technology With Its Application to DC-DC Converter
Hailang Jin1,2, Zhiwei Gao3, Zhiqiang Zuo2, Aihua Zhang4, Yijing Wang2, Haimeng Wu1; 1.Faculty of Engineering and Environment, University of Northumbria, United Kingdom, 2.School of Electrical and Information Engineering, Tianjin University, China, 3.Faculty of Engineering and Environment, Department of Mathematics, Physics and Electrical Engineering, University of Northumbria at Newcastle, United Kingdom, 4.College of Physical Science and Technology, Bohai University, China

17:20-17:40
Paper ID: E0025    Paper Session ID: TE6.8.6
Multi-Physical Design of a Wave Spring Connector for a Highly-Reliable GaN Power Module
Lei Wang1, Wenbo Wang2, Raymond J.E. Hueting1, Gert. Rietveld1,3; 1.University of Twente, The Netherlands, 2.Yongjiang Laboratory, China, 3.Van Swinden Laboratorium (VSL), The Netherlands

17:40-18:00
Paper ID: E0310    Paper Session ID: TE6.8.7
Comparative Analysis of Transient Stability of Grid-Forming and Grid-Following Inverters
Andreas Hadjileonidas, Yitong Li, Timothy C. Green; Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London, United Kingdom


Nov. 6, 2022     15:40-18:00
TE6-9 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability--Ⅱ

15:40-16:00
Paper ID: E0226    Paper Session ID: TE6.9.1
Control design of high-speed train against uncertain parameters and external disturbances
Jiaping Liao, Tao Wang; School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China

16:00-16:20
Paper ID: E0285    Paper Session ID: TE6.9.2
A New Modulation Strategy to Improve the Performance of Bidirectional Isolated AC-DC Matrix Converter
Sifan Wu1, Yupeng Wei1, Xiaoqiang Guo1, Zhe Zhang1, Pinjia Zhang2; 1.Department of Electrical Engineering, Yanshan University, China, 2.Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, China

16:20-16:40
Paper ID: E0288    Paper Session ID: TE6.9.3
Control and data analysis of dipole magnet power supply for Cooler Storage Ring at Lanzhou
Ning Zhou1,2, Xiaojun Wang1, Jiqiang Li1, Yuhang Li1,2, Tianxiang Gao1, Daqing Gao1; 1.Power Supply Technology Group Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China, 2.School of Nuclear Science and Technology, University of Chinese Academy of Sciences, China

16:40-17:00
Paper ID: E0369    Paper Session ID: TE6.9.4
An Enhanced Control Method Based on Reduced-order Resonant PLL for Inverters Interfaced with Weak Grid
Chan Chen, Hao Ma, Xin Zhang; Zhejiang University, China

17:00-17:20
Paper ID: E0335    Paper Session ID: TE6.9.5
Multi-rate Real-time Simulation Method for Photovoltaic Power Generation System Based on FPGA
Li Qingsheng1, Long Jiahuan1, Li Zhen1, Yang Shunji1, Zheng Rongbo2; 1.Power Grid Planning Research Center, Guizhou Power Grid Co., Ltd, China, 2.College of Electrical Engineering, GuiZhou University, China

17:20-17:40
Paper ID: E0448    Paper Session ID: TE6.9.6
A Fault Diagnosis Method for Wind Power System Converter Based on K-Nearest Neighbor Algorithm
Hanbing Kong1, Hao Zhang1, Xiaoqiang Guo1, Zhe Zhang1, Pinjia Zhang2; 1.Department of Electrical Engineering, Yanshan University, China, 2.Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, China

17:40-18:00
Paper ID: E0295    Paper Session ID: TE6.9.7
Research on Self-adaptive Dual-mode Operation Control Strategy for Micro-grid Based on Virtual Synchronous Generator
Wenbo Zhao1, Aiwen Qu1,2, Honghui Zhu1, Yangzhong Zhou1,2; 1.College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China, 2.Fujian Key Laboratory of New Energy Generation and Power Conversion, Fuzhou University, China


Nov. 6, 2022     15:40-18:00
TE6-10 Conversion Technologies for Renewable Energy and Energy Saving--Ⅱ

15:40-16:00
Paper ID: F0164    Paper Session ID: TE6.10.1
Comparative Analysis of Harmonic Suppression of Different Types of Active Dampers
Fei Li, Yingfeng Wang, Shuiliang Cai, Xing Zhang, Mingyao Ma; National and Local Joint Engineering Laboratory for Renewable Energy Access to Grid Technology (Hefei University of Technology), China

16:00-16:20
Paper ID: F0221    Paper Session ID: TE6.10.2
Coordinated Control Method of Multi-energy Routers Considering Line Resistance
Jiaxuan Yan1, Yuxin Liu1, Jiachen Tian1, Feng Wang1, Fang Zhuo1, Shuhuai Shi2; 1.State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, China, 2.Electric Power Research Institute, State Grid Henan Electric Power Co., China

16:20-16:40
Paper ID: F0120    Paper Session ID: TE6.10.3
Integrated Routing Architecture and Efficiency Optimization Based on Partial Power Conversion
Feilai Liu, Xiaofeng Sun, Wei Zhao, Lei Qi, Yanping Zhu, Xin Li; College of Electrical Engineering, Yanshan University, China

16:40-17:00
Paper ID: F0238    Paper Session ID: TE6.10.4
A Kind of Virtual Inertial Control of Small and Medium-Sized Wind Turbines on Removable Offshore Platforms with DC Microgrids
Ruifang Zhang1,2, Fuqiao He1, Guoling Wang1,2, Zhenyu Li1,2; 1.School of Marine Engineering, Jimei University, China, 2.Fujian Key Laboratory of Naval Architecture and Ocean Engineering, China

17:00-17:20
Paper ID: F0242    Paper Session ID: TE6.10.5
Transient Analysis on Transfer Process of Hybrid Soft Open Point under Power Grid Outage
Zhenhong Lai, Hao Yi, Fang Zhuo, Xiao Zhang, Kang Fu, Kexv Zhao; School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China

17:20-17:40
Paper ID: F0267    Paper Session ID: TE6.10.6
Disturbance Preview Based Multistep Finite Control Set Model Predictive Current Control for PMSM
Yimeng Li1, Jun Yang2, Junxiao Wang3, Shihua Li∗1; 1.School of Automation, Southeast University, China, 2.Department of Aeronautical and Automotive Engineering, Loughborough University, United Kingdom, 3.College of Information Engineering, Zhejiang University of Technology, China

17:40-18:00
Paper ID: F0312    Paper Session ID: TE6.10.7
Oscillation Suppression Method based on Power Control Optimization of the Wind Farms
Jiaqi Yang1, Shaojun Wang2, Zhen Li1,3, Xu Tian4, Bin Liu5, Xiangdong Liu1; 1.School of Automation, Beijing Institute of Technology, China, 2.Bayannur Power Supply Bureau, Inner Mongolia Electric Power (Group) Co.Ltd, China, 3.The State Key Laboratory for Intelligent Control and Decision of Complex Systems, China, 4.Electric Engineering and Automation, Beijing University of Mining and Technology-Beijing, China, 5.Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, China


Nov. 6, 2022     15:40-17:40
TE6-11 Power Electronics for Transmission and Distribution--Ⅰ

15:40-16:00
Paper ID: E0689    Paper Session ID: TE6.11.1
Monopolar Fault Reconfiguration and Protection Strategy in Bipolar DC Distribution System
Yongkun Deng1, Jianjun Ma1, Miao Zhu2; 1.College of Smart Energy, Shanghai Jiaotong University, China, 2.School of Electronic Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, China

16:00-16:20
Paper ID: G0023    Paper Session ID: TE6.11.2
Average Value Model of Cascaded H-Bridge Type Power Electronic Transformer
Wanying Xu, Conghui Zheng, Jianzhong Xu, Chenyong Zhao; State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources, North China Electric Power University, China

16:20-16:40
Paper ID: G0080    Paper Session ID: TE6.11.3
Capacitive wireless power transfer isolated by metal mesh barriers
Xianmin Mu, Jialin Li, Qiyu Sheng; School of Electrical Engineering, Dalian University of Technology, China

16:40-17:00
Paper ID: G0220    Paper Session ID: TE6.11.4
Analysis of Heat Characteristics of Power Electronic UHV AC Controllable Arrester
Qiuyu Shi1, Weiguo Li1, Xianshan Guo2, Fangyi Li1, Zhe Cheng1, Guoliang Zhao1; 1.Power Electronics Research Institute, State Grid Smart Grid Research Institute Co., China, 2.Central China Grid Company Limited, State Grid Corporation of China, China

17:00-17:20
Paper ID: G0315    Paper Session ID: TE6.11.5
Frameworks of the converter stations implemented in the MVAC/MVDC hybrid distribution networks
Xinming Fan1, Di Dong1, Anqi Song1, Yong Sun2, Jianqiao Zhou2, Jiajie Zang3, Gang Shi2, Jianwen Zhang2; 1.Foshan Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co., Ltd., China, 2.School of Electronics, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China, 3.School of Electronic and Electrical Engineering, Shanghai University of Engineering Science, China

17:20-17:40
Paper ID: G0602    Paper Session ID: TE6.11.6
Adaptive Active Damping and Robust Harmonic Resonant Control for 400Hz Inverter With the Consideration of the Filter Inductance Fluctuation
Qiang Qian1, Shian Guo2, Li Zhang1, Haichun Liu2, Shaojun Xie2; 1.College of Energy and Electrical Engineering, Hohai University, China, 2.College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, China


Nov. 6, 2022     15:40-18:00
TE6-12 Power Electronics for Electric Vehicles, Railway, Marine, Airplane etc.--Ⅱ

15:40-16:00
Paper ID: H0279    Paper Session ID: TE6.12.1
Optimal voltage control of island DC microgrids based on multi-step model predictive method
Hui Yang, Huachuan Long, Xiangdong Sun, Qi Zhang; School of Electrical Engineering, Xi’an University of Technology, China

16:00-16:20
Paper ID: H0278    Paper Session ID: TE6.12.2
A Discontinuous Maximum Boost Modulation for Quasi-Z-source Inverter with Low Switching Loss
Yang Zhang1, Wen-Jing Yi1, Chao-Kui Luo1, Zhun Cheng2; 1.Hunan University of Technology, China, 2.Hunan Railway Professional Technology College, China

16:20-16:40
Paper ID: H0324    Paper Session ID: TE6.12.3
An Improved MPC Scheme with Fast DC-Bus Voltage Regulation for Traction Converters in High-Speed Trains
Hao Yue, Wensheng Song, Chenwei Ma, Jiayao Li, Sihui Zhang, Rong Feng; School of Electical Engineering, Southwest Jiaotong University, China

16:40-17:00
Paper ID: H0330    Paper Session ID: TE6.12.4
Design of a 300 kW Partial Power Processing Based DC-DC Converter for Electric Vehicles Extreme Fast Charging Stations
Bin Guo1, Xin Zhang1, Zhengqing Zhang2, Hao Ma1, Xiang Jin2, Yongmao Wang2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Wuhan Second Ship Design and Research Institute, China

17:00-17:20
Paper ID: H0107    Paper Session ID: TE6.12.5
Model Predictive Current Control of Four-Level Active Neutral Point Clamped Inverter with Balanced Capacitor Voltage
Chaoqun Xiang1, Jingrun Du1, Jiayi Li1, Xinan Zhang2, Shu Cheng1; 1.School of Traffic and Transportation Engineering, Central South University, China, 2.Department of Electrical and Electronic Engineering, School of Engineering, The University of Western Australia, Australia

17:20-17:40
Paper ID: H0498    Paper Session ID: TE6.12.6
FPGA Implementation of Permanent Magnet Synchronous Motor Control and Modulation
Bohan Yang1, Zichen Gao1, Qiya Wu1, Leiting Zhao2, Yaoheng Li1,3, Lijun Diao1; 1.School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, China, 2.AC Transmission Development, Beijing Zongheng Electro-Mechanical Technology Co. Ltd, China, 3.Science and Technology on Vehicle Transmission Laboratory, China North Vehicle Research Institute, China

17:40-18:00
Paper ID: H0638    Paper Session ID: TE6.12.7
Backlash Oscillation Suppression of Servo System Based on Full-order Terminal Sliding Mode Control with Variable-gain Observer
Chang Lu, Zhonggang Yin, Yanping Zhang, Tong Liu; Department of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, China


Nov. 7, 2022     8:00-10:00
TE7-1 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter--Ⅲ

08:00-08:20
Paper ID: A0363    Paper Session ID: TE7.1.1
A Single Inductor-based Cascaded H-Bridge PFC Converter with CM Noise Elimination
Junjie Zhang1, Yuanbin He2, Qifeng Wu1, Lijun Hang2; 1.Department of ITMO Joint Institute, Hangzhou Dianzi University, China, 2.School of Automation, Hangzhou Dianzi University, China

08:20-08:40
Paper ID: A0387    Paper Session ID: TE7.1.2
Design and Performance Evaluation of Hybrid-Switched-Capacitor Voltage Regulators for 48V to Point-of-Load Application
Yenan Chen1,2, Lin Tian1,2, Huaqiao Liu1,2, Yanqing Wu1,2, Xinke Wu1,2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

08:40-09:00
Paper ID: A0391    Paper Session ID: TE7.1.3
A Family of Novel Single-Phase Three-Level PFC Based on Switch-Capacitor Cell
Hui Ma1, Yu Pan1, Yun Lu1, Junwei Yao2, Qi He2, Xi Chen1; 1.Electrical Engineering & New Energy, China Three Gorges University, China, 2.Yicang Electric Power Grid Co., LTD., China

09:00-09:20
Paper ID: A0406    Paper Session ID: TE7.1.4
A Synchronous Rectifier Control Scheme to Realize ZVS Considering the Secondary Parasitic Capacitance in LLC Resonant Converter
Lidai Li, Zihang Zhou, Yihan Gao, Xin Zhang, Hao Ma; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

09:20-09:40
Paper ID: A0423    Paper Session ID: TE7.1.5
Inverse Charge Constant On-time Control with Output Current Feedforward for Superimposed Pulse Power Supply
Zuoqian Zhang1, Yiru DU1, Haitao YU1, Linwei Xie1, Yan Xing1, Fan Yang2, Hongfei WU1, Lidong Xu3; 1.College of automation, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2.College of automation, Nanjing University of Posts and Telecommunications, China, 3.Jiangsu JinFan Power Technology Co., Ltd., China

09:40-10:00
Paper ID: A0466    Paper Session ID: TE7.1.6
Three Degree-of-freedom Optimization of High Efficiency High Power Density LLC Converter
Qingyuan Gao1, Xu Yang1, Gaohao Wei1, Kangping Wang1, Qiaoliang Chen2; 1.School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China, 2.Research and Development Department, Lonten Semiconductor Co. Ltd., China


Nov. 7, 2022     8:00-10:00
TE7-2 Inverter and control: DC/AC Inverter, Modulation and Control--Ⅰ

08:00-08:20
Paper ID: B0121    Paper Session ID: TE7.2.1
A Simple Modulation Strategy for Common-Mode Voltage Reduction in Modular Multilevel Converter
Yihong Huang1, Jingjie Xu2, Lei Lin1, Xiaojie Shi1; 1.School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China, 2.Power Electronics and Energy Management Key Laboratory, Ministry of Education of China, Huazhong University of Science and Technology, China

08:20-08:40
Paper ID: B0135    Paper Session ID: TE7.2.2
A Low Delay Anti-Aliasing Method of Multisampling for Grid-tied Inverter with LCL Filter
Tingkang Wang1, Zhujian Ou2, Wenxi Yao1, Wuhua Li1, Rongxiang Zhao1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.State Grid Nantong Power Supply Company, China

08:40-09:00
Paper ID: B0172    Paper Session ID: TE7.2.3
An Improved SRFPI-LADRC-based Voltage Control for Single-Phase Inverter
Haoda Li, Lingling Shi, Liaoyuan Lin; College of Information Science and Engineering, National Huaqiao University, China

09:00-09:20
Paper ID: B0710    Paper Session ID: TE7.2.4
A Novel DC Side Dynamic Voltage Smoothing Technology of SVG
Xiwen Lai, Fan Zhang, Xu Yang, Wenjie Chen; School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China

09:20-09:40
Paper ID: B0389    Paper Session ID: TE7.2.5
Intermediate 60° Modulation with Real-time Gain Correction based on Phase-shifted Carrier
Wenjing Zhang, Wenxi Yao, Zhihao Song; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

09:40-10:00
Paper ID: B0420    Paper Session ID: TE7.2.6
An Improved Circulating Current Injection Method of Modular Multilevel Converter for Electric Machine Drives
Shuang Wang, Shengbao Xie, Jianfei Zhao, Deliang Wu; School of Mechatronic Engineering and Automation, Shanghai University, China


Nov. 7, 2022     8:00-10:00
TE7-3 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability--Ⅲ

08:00-08:20
Paper ID: E0290    Paper Session ID: TE7.3.1
A Novel Three-Phase Boost Flying Capacitor Three-Level Inverter
Pengfei Zhang1, Xiaofei Song1, Yuchen Huan1, Xiaoqiang Guo1, Zhe Zhang1, Frede Blaabjerg2; 1.Department of Electrical Engineering, Yanshan University, China, 2.Department of Electrical Engineering, Aalborg University, Denmark

08:20-08:40
Paper ID: E0393    Paper Session ID: TE7.3.2
A Novel Atomic Magnetometer Laser Source Control System for Magnetic Measurement
Xiangyang Zhou, Qi Tian, Xinyue Liu; College of Instrument Science and Optoelectronic Engineering, Beihang University, China

08:40-09:00
Paper ID: E0394    Paper Session ID: TE7.3.3
Analytical Calculations of Power Angle Transient Process in Virtual Synchronous Generators
Qiannan Qu1, Jintao Lei1, Qian Zhang2, Heya Yang1, Xin Xiang1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Electric Power Research Institute State Grid Shanxi, China

09:00-09:20
Paper ID: E0410    Paper Session ID: TE7.3.4
Transient DC bias suppression and general dynamic modulation for dual active bridge converter
Guoliang Yang, Deqiang Zhang, Xitong Yang, Mengyuan Zhang; School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

09:20-09:40
Paper ID: E0412    Paper Session ID: TE7.3.5
Wideband Impedance Online Identification of Wind Farms Based on Combined Data-Driven and Knowledge-Driven
Yiming Rao, Jing Lyu, Xu Cai; Department of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China

09:40-10:00
Paper ID: E0434    Paper Session ID: TE7.3.6
State of Charge Estimation Based on Enchanced Sliding Mode Observer for Lithium-ion Battery
Jiaxin Qian, Zhiwei He, Mingyu Gao, Zhengyi Bao, Huipin Lin; School of Electronic and Information, Hangzhou Dianzi University, China


Nov. 7, 2022     8:00-10:00
TE7-4 Power Devices and applications: Si, SiC, and GaN devices--Ⅱ

08:00-08:20
Paper ID: C0256    Paper Session ID: TE7.4.1
Current Uniformity Optimization of Multi-Chip SiC Module for High-Power Applications
Wenyu Li1, Saijun Mao1, Hongyao Liu2, Jiajie Fan1, Keqiu Zeng3; 1.Academy for Engineering & Technology, Fudan University, China, 2.UniSiC Technology (Shanghai) Co.,Ltd., China, 3.Philips Healthcare (Suzhou) Co.,Ltd., China

08:20-08:40
Paper ID: C0304    Paper Session ID: TE7.4.2
A Novel Electric Field Coupling Differential Probe with Low Intrusion
Yue Bai, Xinyu Liu, Jianlong Kang, Xinyu Wang, Zhen Xin; School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology, China

08:40-09:00
Paper ID: C0353    Paper Session ID: TE7.4.3
A Fast and Accurate Spice Circuit Simulation Modeling Method of GaN HEMT
Yingpeng Hu1, Pengju Sun1, Jinquan Bai2; 1.State Key Laboratory of Power Transmission Equipment and System Security and New Technology, Chongqing University, China, 2.EHV Branch Company Of State Grid Zhejiang Electric Power Company,LTD STATE GRID, China

09:00-09:20
Paper ID: C0377    Paper Session ID: TE7.4.4
Research on Fast Design Method for Power Module Terminal RMS Current Capacity via Thermal Equivalent Model
Hongyi Gao1, Ankang Zhu1, Yuting Jin1, Yuanye Xia1, Qinqin Yin1, Zhengli Zhao1, Haoze Luo2, Wuhua Li1, Xiangning He1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Zhejiang Provincial Key Laboratory of Power Semiconductor Materials and Devices, Zhejiang University, China

09:20-09:40
Paper ID: C0502    Paper Session ID: TE7.4.5
Voltage-Balanced Behavioral Model Considering Carrier Extraction Effect for Series-Connected Trench Gate FS-IGBTs
Xinkang Bao1, Ankang Zhu1, Runtian Chen1, Wenxi Yao1, Chushan Li2, Wuhua Li1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.ZJU-UIUC Institute, Zhejiang University, China

09:40-10:00
Paper ID: C0621    Paper Session ID: TE7.4.6
Quasi-constant Current Control Method of Resonant Gate Driver for Switching speed Adjustment
Qiaozhi Yue, Han Peng, Qing Xin; State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology (AEET), Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 7, 2022     8:00-10:00
TE7-5 Conversion Technologies for Renewable Energy and Energy Saving--Ⅲ

08:00-08:20
Paper ID: F0371    Paper Session ID: TE7.5.1
Large-signal Stability Analysis and Parameter Optimization of Grid-tied Inverter Considering Phase-locked Loop Nonlinearity
Zihan Ling, Jinming Xu, Yiwen Shi, Yu Qiao, Shaojun Xie; College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

08:20-08:40
Paper ID: F0403    Paper Session ID: TE7.5.2
Research on Control Strategy of Small Power Router
Yin Yilin, Lei Wanjun, Xiao zhongxiu, Li Ruixiang; School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China

08:40-09:00
Paper ID: F0490    Paper Session ID: TE7.5.3
Effects of PLL in the Damping Unit of a Gird-Connected VSG
Yan Zhou1, Xiaoling Xiong1, Xinyue Li1, Peng Cheng2; 1.State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources, North China Electric Power University, China, 2.China Institute of Energy and Transportation Integrated Development, North China Electric Power University, China

09:00-09:20
Paper ID: F0704    Paper Session ID: TE7.5.4
Thermal Stress Distribution Analysis of SiC Power Modules in DAB Converter Within the Whole Operating Range
Yating Gou, Binbing Xia, Fang Zhuo, Feng Wang; State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi’an Jiaotong University, China

09:20-09:40
Paper ID: F0708    Paper Session ID: TE7.5.5
Research Progress of Non-isolated High Step-up DC/DC Converters Based on Combinational Switched Impedance Network
Longlong Zhang, Feiling Zheng, Xiao Qin, Jingcheng Zhao, Qingzeng Yan, Hailiang Xu, Rende Zhao, Yansong Wang; College of New Energy, China University of Petroleum(East China), China

09:40-10:00
Paper ID: L0413    Paper Session ID: TE7.5.6
Newton Downhill Method Based Maximum Torque Per Voltage Control of IPMSM Considering Variation of Motor Parameters
Yiping Lu1,2, Lin Zhu1,2, Shaomin He1,2, Huan Yang1,2, Haoze Luo1, Rongxiang Zhao1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Zhejiang Provincial Key Laboratory of Electrical Machine Systems, China


Nov. 7, 2022     8:00-10:00
TE7-6 Power Electronics for Electric Vehicles, Railway, Marine, Airplane etc.--Ⅲ

08:00-08:20
Paper ID: H0641    Paper Session ID: TE7.6.1
Composite Speed Control for Induction Motor Based on Improved Finite Time Control
Yixuan Gao, Zhonggang Yin, Yuehan Li, Tong Liu; Department of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, China

08:20-08:40
Paper ID: H0643    Paper Session ID: TE7.6.2
Fault Diagnosis of Inter-turn Short Circuit of Permanent Magnet Synchronous Motor Based on Voltage Residual Vector
Zhe Zhang, Zhonggang Yin, Dongsheng Yuan, Minxin Yuan; Department of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, China

08:40-09:00
Paper ID: H0645    Paper Session ID: TE7.6.3
Diagnosis Method of IGBT Open Circuit Fault of Permanent Magnet Synchronous Motor Driver Based on MPCC
Minxin Yuan, Zhonggang Yin, Yanqing Zhang, Zhe Zhang; Department of Electrical Engineering, Xi'an University of Technology, China

09:00-09:20
Paper ID: H0658    Paper Session ID: TE7.6.4
A Novel Control Method for LLC Converter under Short-circuit Condition
Gaohao Wei1, Xu Yang1, Qingyuan Gao1, Jiwen Wei1, Kangping Wang1, Qiaoliang Chen2; 1.school of Electrical engineering, Xi'an jiaotong university, China, 2.Research and Development Department, Lonten Semiconductor Co. Ltd., China

09:20-09:40
Paper ID: H0716    Paper Session ID: TE7.6.5
Tuning Method for Proportional-Integral Current Control in PMSM Base on Stability Margin
Junyu Zhao, Linjie Han, Dianguo Xu; Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, China

09:40-10:00
Paper ID: H0785    Paper Session ID: TE7.6.6
Integrated On-Board Battery Charger Based on T-type Converter
Boyang Li, Min Zhou, Dong Jiang, Kai Jiang; School of Electric and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 7, 2022     10:20-12:00
TE7-7 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter--Ⅳ

10:20-10:40
Paper ID: A0484    Paper Session ID: TE7.7.1
Analysis and Solution for Resonance of Grid Side Current at Zero-Crossing Point of GaN-Based CRM Totem-Pole PFC
Xiangyu Chen, Lidai Li, Yihan Gao, Xin Zhang, Hao Ma; College of Electrical engineering, Zhejiang University, China

10:40-11:00
Paper ID: A0524    Paper Session ID: TE7.7.2
Design of wide-range CLLC resonant converter for vehicle charger based on visualization method
Hong Huang, Wenlong Zhao, Xiaoguang Jin, Hao Zhou, Liangliang Chen; College of Information Engineering, Nanchang Hangkong University, China

11:00-11:20
Paper ID: A0527    Paper Session ID: TE7.7.3
Optimization Design and Application Verification of a Reset Timing Control Circuit for S3R
Dawei Li1, Shuo Jiang1, Xuelong Hou2, Linjie Li2, Yu Fu1, Lei Wang1; 1.Institute of Telecommunication and Navigation Satellites, China Academy of Space Technology, China, 2.Shandong Institute of Space Electronic Technology, China Academy of Space Technology, China

11:20-11:40
Paper ID: A0529    Paper Session ID: TE7.7.4
A New Four-level Hybrid-Clamped Multilevel GaN Totem-Pole PFC
Hongjie Deng, Hao Ma; College of Electrical engineering, Zhejiang University, China

11:40-12:00
Paper ID: A0585    Paper Session ID: TE7.7.5
Quasi-Single Stage Three-Phase AC-DC Power Supply With Power Decoupling For Low Frequency Pulse Load
Jiajie Huang1, Huimin Yin1, Jianxin Zhu2, Hongfei Wu1, Yan Xing1, Lidong Xu3; 1.College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2.College of Automation & College of Artificial Intelligence, Nanjing University of Posts and Telecommunications, China, 3.Jiangsu JinFan Power Technology Co., Ltd., China


Nov. 7, 2022     10:20-12:00
TE7-8 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability--Ⅳ

10:20-10:40
Paper ID: E0447    Paper Session ID: TE7.8.1
High Reliability and Low Ripple Single-Phase Inverter Topology and Control
Lige Zhang1, Xiaoqiang Guo1, Zhe Zhang1, Lichong Wang2, Josep M. Guerrero3; 1.Department of Electrical Engineerring, Yanshan University, China, 2.Shenke Electronic Co., Ltd., China, 3.Department of Energy Technology, Aalborg University, Denmark

10:40-11:00
Paper ID: E0350    Paper Session ID: TE7.8.2
An Applicable Submodule Capacitor Monitoring Scheme for Modular Multilevel Converters
Hefei Jia, Zhaozhe Deng, Jinpeng Qu, Yan Deng; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

11:00-11:20
Paper ID: E0476    Paper Session ID: TE7.8.3
Mechanism Analysis of Mid-Frequency Oscillation in a Practical MMC-HVDC System for Offshore Wind Farms
Lei Gao, Jing Lyu, Xu Cai; Department of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong Univerisity, China

11:20-11:40
Paper ID: E0491    Paper Session ID: TE7.8.4
Optimal configuration of integrated target distributed power generation based on improved JAYA algorithm and AHP
Shiqi Zhang, Xiaoqiang Guo; Department of Electrical Engineering, Yanshan University, China

11:40-12:00
Paper ID: E0539    Paper Session ID: TE7.8.5
A Communication-less Secondary Frequency Control Method for Islanded Microgrids Based on Mode Switching
Jiazhi WANG, Zeng LIU, Yidong SHI, Tong WU, Jinjun LIU; State Key Lab of Electrical Insulation and Power Equipment, School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China


Nov. 7, 2022     10:20-12:00
TE7-9 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability--Ⅴ

10:20-10:40
Paper ID: E0553    Paper Session ID: TE7.9.1
An Improved SSR Damping Strategy Based on SSDC in Photovoltaic grid-connected system
Shuxuan Yan1, Jianhang Zhu1, Lei Lin1, Yunpeng Zhou1, Zhen Wang2, Xun Mao2; 1.School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China, 2.State Grid Anhui Electric Power Co.Ltd. Electric Power Research Institute, China

10:40-11:00
Paper ID: E0564    Paper Session ID: TE7.9.2
Effects of DC Link Dynamics and Machine-Side Converter on Admittance Models of Type-IV Wind Turbine
Xiaoming Zou1, Qiang Li1, Chenggen Wang1, Yongyong Jia1, Bixing Ren1, Xiong Du2; 1.State Grid Jiangsu Electric Power Company Limited Research Institute, China, 2.School of Electrical Engineering, Chongqing University, China

11:00-11:20
Paper ID: E0568    Paper Session ID: TE7.9.3
Generalized State-Space Averaging Modeling of Dual-Active-Bridge Converter With Triple-Phase-Shift Control
Shicheng Zhang, Kai Li, Yan Liang, Changyu Gao, Xiaojie You, Chenchen Wang; School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, China

11:20-11:40
Paper ID: E0613    Paper Session ID: TE7.9.4
Analytical Modeling of Air-Cooling System for Multiple Discrete Device Parallel Converter
Likai Gao1, Qinsong Wang2, Xiuwen Zheng1, Kaiyang Bu1, Chushan Li1, Wuhua Li2; 1.ZJU-UIUC Institute, Zhejiang University, China, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

11:40-12:00
Paper ID: E0675    Paper Session ID: TE7.9.5
Loop Gain based Auto-Tuner for Power Converters in Weak Grids
Xiangchen Zeng, Jiachen Wang, Weijian Han, Qing Liu; School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology, China


Nov. 7, 2022     10:20-12:00
TE7-10 Magnetics, Passive Integration, Magnetics for Wireless and EMI--Ⅰ

10:20-10:40
Paper ID: D0102    Paper Session ID: TE7.10.1
Suppression of Very Fast Transient Space Electromagnetic Radiation Based on a Novel LLC Converter
Siqiao Ge, Shuo Jiang, Beifei Sheng, Xuan Zhang, Siyue Jiang, Kang Li; Institute of Telecommunication and Navigation Satellites, China Academy of Space Technology, China

10:40-11:00
Paper ID: D0213    Paper Session ID: TE7.10.2
Modular Inductive Power Transfer for Electric Vehicles: Challenges and Prospects
Abubakar Uba Ibrahim1, Jingxian Cai1, Wenxing Zhong2; 1.Institute of electrical and control Research Institute of Zhejiang University - Taizhou, China, 2.Department of electrical engineering, Zhejiang University, China

11:00-11:20
Paper ID: D0216    Paper Session ID: TE7.10.3
Optimal Design of Coupled Inductors for Multiphase Buck Converter
Xingwei Huang, Xu Yang, Jiarui Wu, Pengyuan Ren, Wenjie Chen; School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China

11:20-11:40
Paper ID: D0268    Paper Session ID: TE7.10.4
Design Methodology of the Planar Integrated Magnetics Based on Asymmetrical Windings for Resonant DC/DC Converter
Jinxu Yang1, Xinke Wu1,2; 1.College of electrical engineering, Zhejiang university, China, 2.Advanced Semiconductor Research Institute, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

11:40-12:00
Paper ID: D0270    Paper Session ID: TE7.10.5
Proportional Current Sampling and Integrated CT Design with Transformer
Haijun Yang, Alpha J. Zhang; Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd., China


Nov. 7, 2022     10:20-12:00
TE7-11 Power Electronics for Transmission and Distribution--Ⅲ

10:20-10:40
Paper ID: G0125    Paper Session ID: TE7.11.1
An Implementation Method of a High-power Harvester from High-voltage Transmission Lines
Yifan Wang1, Chunguang Ren1, Baifu Zhang1, Lei Wang1, Yu Yang2, Xuejin Li1; 1.School of Electrical Engineering, Taiyuan University of Technology, China, 2.Electric Power Company, State Grid of Shanxi Province, China

10:40-11:00
Paper ID: G0496    Paper Session ID: TE7.11.2
Influence of Structural Parameters of Voltage Sensing Unit in Switchgear on Distribution Characteristics of Spatial Stray Capacitance
Jie Huang1, Xiaochen Niu1, Zihan Zhou2; 1.Electric Power Intelligent Sensing Technology and Application of State Grid Corporation Joint Laboratory, State Grid Smart Grid Research Institute Co.Ltd, China, 2.School of Electrical and Electronic Engineering, North China Electric Power University, China

11:00-11:20
Paper ID: G0518    Paper Session ID: TE7.11.3
Power Flow Calculation Method for Hybrid Cascaded HVDC Transmission System
Zhiqiang Song1, Yaohui Huang1, Huashi Zhao2, Jianzhong Xu1, Chengyong Zhao1, Xiufang Jia1; 1.School of Electrical and Electronic Engineering, North China Electric Power University, China, 2.Power Dispatching Control Center, China Southern Power Grid, China

11:20-11:40
Paper ID: G0543    Paper Session ID: TE7.11.4
Optimal Scheduling for Photovoltaic-Storage-Charging Smart Distribution Substation under Real-time Electricity Price
Tingrui Mao1, Yuanhang Sun1, Chuang Liu1, Zhongchen Pei1, Guofang Yu2, Daohong Liu2, Zhixin Zhao3; 1.School of Electrical Engineering, Northeast Electric Power University, China, 2.Human Resources Department, Zhejiang HUAYUN Clean ENERGY Co., Ltd., China, 3.Dispatching Control Center, State Grid Hangzhou Fuyang Power Suplly Company Co., Ltd., China

11:40-12:00
Paper ID: G0551    Paper Session ID: TE7.11.5
Four-quadrant Hybrid MMC and its Circulating Current Decoupling Control Strategy
Yiming Sun1, Linjie Han1, Binbin Li1, Shaoze Zhou2, Zigao Xu1, Dianguo Xu1; 1.Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, China, 2.NARI Group Corporation (State Grid Electric Power Research Institute), NARI Technology Co.,Ltd., China


Nov. 7, 2022     10:20-12:00
TE7-12 Power Electronics for Data center, Telecom and Storages--Ⅰ

10:20-10:40
Paper ID: J0303    Paper Session ID: TE7.12.1
Seamless Switching Between Grid-connected and Island Modes Based on Virtual Synchronous Generator Control
Qing Gu1, Baochang Xie1, Rui Li1, Jianyu Lan2, Chentai Xia2; 1.Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion, Shanghai Jiao Tong University, China, 2.Shanghai Institute of Space Power-Sources, China Aerospace Science and Technology Corporation, China

10:40-11:00
Paper ID: A0143    Paper Session ID: TE7.12.2
Inverse Polarity Resonant Switched-Capacitor Converter with ZVS Operation and Full-range Regulation
Wenhao Xie1, Keyue Smedley2, Shouxiang Li3, Shixi Lin4, Kang Liu1, Tingxuan Huang1; 1.College of Electrical and Electronic Engineering, Wenzhou University, China, 2.Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of California, United States, 3.Department of Electrical Engineering, City University of Hong Kong, Hong Kong, China, 4.Internet Office, State Grid Wenzhou Power Supply Company, China

11:00-11:20
Paper ID: D0619    Paper Session ID: TE7.12.3
Optimal Design of Planar Magnetic for CLLC Resonant Converter
Jialing Le, Yueshi Guan, Chang Liu, Binbin Li, Yijie Wang, Dianguo Xu; Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, China

11:20-11:40
Paper ID: J0192    Paper Session ID: TE7.12.4
A Multi-Objective Optimization Design Method for Control Parameters of Single-Phase PWM Rectifier
Yipeng Yan1, Quanming Luo1, Lujing Xiong1, Shuchang Hu2, Pengju Sun1; 1.State Key Laboratory of Power Transmission Equipment and System Security and New Technology, Chongqing University, China, 2.Midea Group Corporate Research Center, Midea, China

11:40-12:00
Paper ID: J0208    Paper Session ID: TE7.12.5
Design of A High Step-Down Hybrid Switched-capacitor Converter
Yuehua Zhai1, Yueshi Guan1, Hongbo Ma2, Yijie Wang1, Dianguo Xu1; 1.School of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, China, 2.School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China


Nov. 7, 2022     13:00-15:00
TE7-13 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter--Ⅴ

13:00-13:20
Paper ID: A0633    Paper Session ID: TE7.13.1
Linearized ZVS Control Scheme of a Resonant Four-Switch buck-boost DC/DC Converter for an inverting Voltage Solution Applications
Faheem Muhammad1,2, Xinke Wu1,2, Tianji Liu1,2, Lin Tian1,2, Yang JinXu1,2; 1.Dep. of Electrical Engineering, Zhejiang Univeristy, China, 2.ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

13:20-13:40
Paper ID: A0679    Paper Session ID: TE7.13.2
A Self-Balancing Non-isolated DC/DC Converter for DC Wind Power Conversion System
Zishuai Li1, Jiajie Zang2, Jianqiao Zhou3, Gang Shi3, Xu Cai3, Jianwen Zhang3; 1.School of Information Science and Technology, Donghua University, China, 2.School of Electronic and Electrical Engineering, Shanghai University of Engineering Science, China, 3.School of Electronics, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China

13:40-14:00
Paper ID: A0768    Paper Session ID: TE7.13.3
High Step-up Ratio and Low Current Ripple Non-isolate Magnetic Integration Converter for Low-voltage Fuel Cell System
Yu Gu1, Xiaofeng Zhang2, Zhenqi Wang1, Anshou Li3, Wenjia Zhang2, Haijin Li2; 1.Harbin Institute of Technology (Shenzhen), China, 2.Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, China, 3.Pengcheng Laboratory, China

14:00-14:20
Paper ID: A0792    Paper Session ID: TE7.13.4
Power Decoupling Three-Port Converter with Integrated Transformer
Yihan Gao, Lu Zhou, Qiang Ding, Xiangwei Shen, Zihang Zhou, Hao Ma; College of Electrical Engineer, Zhejiang University, China

14:20-14:40
Paper ID: A0824    Paper Session ID: TE7.13.5
Computer-Aided Comprehensive Operation Analysis of DC-DC Converters Considering Uncertain States of Diodes
Jixiang Song1, Yufeng Lin2, Xiang Chen2, Ying Li2, Guipeng Chen1,3; 1.School of Aerospace Engineering, Xiamen University, China, 2.State Grid Xiamen Electric Power Supply Company, China, 3.Shenzhen Research Institute, Xiamen University, China

14:40-15:00
Paper ID: A0804    Paper Session ID: TE7.13.6
High Density Planar Integrated Magnetics with Two-sided Merged Inductor Windings and Cores for Resonant DC/DC Converter
Jinxu Yang1, Xinke Wu1,2; 1.College of electrical engineering, Zhejiang university, China, 2.Advanced Semiconductor Research Institute, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China


Nov. 7, 2022     13:00-15:00
TE7-14 Inverter and control: DC/AC Inverter, Modulation and Control--Ⅱ

13:00-13:20
Paper ID: B0511    Paper Session ID: TE7.14.1
A Family of Switched-Capacitor Multilevel Inverters Synthesized From Configurable Submodules
Pingyuan Lyu1, Jixiang Song1, Guipeng Chen1,2; 1.School of Aerospace Engineering, Xiamen University, China, 2.Shenzhen Research Institute, Xiamen University, China

13:20-13:40
Paper ID: B0603    Paper Session ID: TE7.14.2
Topology Derivation of Transformerless Inverter without Leakage Current Based on Graph Theory
Lu Zhou1, Yihan Gao1, Hao Ma1, Philip T. Krein2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Zhejiang University/ University of Illinois at Urbana-Champaign Institute, Zhejiang University, China

13:40-14:00
Paper ID: B0666    Paper Session ID: TE7.14.3
Virtual Inductance for Stability Improvement of DSTATCOMs in Weak Grids
Yonghai Huang, Fan Feng; School of marine engineering and technology, Sun Yat-Sen University, China

14:00-14:20
Paper ID: B0358    Paper Session ID: TE7.14.4
A Novel Power Sharing Strategy for Virtual Oscillator Controlled Microgrid Non-Identical Inverters
Quan KE, Kailiang DONG, Liaoyuan LIN; College of Information Science and Engineering, Huaqiao University, China

14:20-14:40
Paper ID: B0774    Paper Session ID: TE7.14.5
Model Predictive Control with Multi-Step Prediction for Single-Phase Inverters
Zhen Wang, Jinwu Gong, Xiaoming Zha, Hongxi Zhu; School of Electrical Engineering & Automation, Wuhan university, China

14:40-15:00
Paper ID: B0263    Paper Session ID: TE7.14.6
Resonant Control with Phase correction for Negative Sequence Current Elimination under Low Carrier Ratios
Ye Yan1, Xin Xiang1, Jintao Lei1, Wei Zhang2, Wuhua Li1, Xiangning He1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Inner Mongolia Power Research Institute, China


Nov. 7, 2022     13:00-15:00
TE7-15 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability--Ⅵ

13:00-13:20
Paper ID: E0678    Paper Session ID: TE7.15.1
Multi Physical Modeling for the Press-Pack IGBT Device by Considering Material Temperature Effect
Ran Yao1, Hui Li1, Zeyu Duan1, Wei Lai1, Zhongyuan Chen2, Yaosheng Li2; 1.Chongqing University State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology, China, 2.State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology, Beijing Institute Of Smart Energy, China

13:20-13:40
Paper ID: E0693    Paper Session ID: TE7.15.2
Adaptive Scheme for Improving the Transient Stability of Grid-Connected inverter under Grid Voltage Sag based on Instability Prediction
Yiwen Shi, Jinming Xu, Jiufa Zhong, Zihan Ling, Shaojun Xie; College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

13:40-14:00
Paper ID: E0832    Paper Session ID: TE7.15.3
Experimental Research on Voltage Sag Tolerance of High-power LED Lamps
Zuowei Chen1, Huaying Zhang1, Qing Zhong2, Nan Ma1; 1.New Smart City High-quality Power Supply Joint Laboratory, China Southern Power Grid, China, 2.School of Electric Power, South China University of Technology, China

14:00-14:20
Paper ID: E0837    Paper Session ID: TE7.15.4
Modeling and Elimination of Vertical Crossings in Multi-Sampled Single-Phase Grid-Connected Converters
Zhengyuan Zhou, Zeng Liu, Lulu Guo, Jinjun Liu; Xi'an Jiaotong University, China

14:20-14:40
Paper ID: H0661    Paper Session ID: TE7.15.5
Performance research and optimization of vehicle-mounted claw-pole generator based on 3D electromagnetic field and circuit coupling modeling
Xiaocan Wang1, Penghui Yuan1, Yudong Li1, Sunyi Chen2, Zhenchuan Shi3, Wei Xie3; 1.School of Electrical Engineering and Automation, Xiamen University of Technology, China, 2.Production Line Center, FUJIAN YIDA EDRIVE CO., LTD., China, 3.Quanzhou Institute of Equipment Manufacturing Haixi Institutes, Chinese Academy of Sciences, China

14:40-15:00
Paper ID: L0408    Paper Session ID: TE7.15.6
Digital Twin Based Condition Monitoring for High Power Converters
YuanKai Gong1, Ye Tian1, Cong Wen1, Haoze Luo1, Chushan Li2, Wuhua Li1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Zhejiang University-University of Illinois at Urbana- Champaign Institute, Zhejiang University, China


Nov. 7, 2022     13:00-15:00
TE7-16 Power Devices and applications: Si, SiC, and GaN devices--Ⅲ

13:00-13:20
Paper ID: C0719    Paper Session ID: TE7.16.1
Modeling and Assessment of Thermal Impedance Considering Layout and Parameter Dispersion for Multichip SiC Power Module
Yuxi Liang, Peng Sun, Xudong Han, Jiakun Gong, Fuli Niu, Zheng Zeng; State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology (Chongqing University), China

13:20-13:40
Paper ID: C0822    Paper Session ID: TE7.16.2
IGBT Long-Term Forward Bias Safe Operating Area Calibration Considering Aging-Caused Shrinkage
Yang Li, Jinjun Liu, Yan Zhang, Chunlin Lv, Danni Yang, Dan Liu; School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China

13:40-14:00
Paper ID: C0823    Paper Session ID: TE7.16.3
Investigations on the Degradation of Different Gate Oxide Regions of SiC MOSFET Under Different Repetitive DC Bus Voltage
Xiaoqing Jia, Jianlong Kang, Hui Meng, Zhen Xin; School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology, China

14:00-14:20
Paper ID: E0727    Paper Session ID: TE7.16.4
Modeling and Stability Analysis for a Closed Loop Active IGBT Gate Drive
Guangyao Zhang1, Junming Zhang1, Shuai Shao1, Wanyuan Qu2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.School of Micro-Nano Electronics, Zhejiang University, China

14:20-14:40
Paper ID: I0756    Paper Session ID: TE7.16.5
Trajectory-Model-Based Switching Waveform Restoration Method for Accurate Dynamic Characterization of SiC Power MOSFET
Man Zhang1, Shuang Zhao1, Jianing Wang1, Lijian Ding1, Helong Li1, Chenxu Yin2, Xiyin Wang2; 1.School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, China, 2.Corporate Management Department, State Grid Anhui Electric Power CO., Ltd., China

14:40-15:00
Paper ID: B0696    Paper Session ID: TE7.16.6
Stability Analysis and Parameters Design of DC Microgrid Based on SOC Droop Control
Xiao Ding, Wen Wang, Qinze Chen, Longji Li, Chaofeng Zhang; School of Electrical and Information Engineering, Changsha University of Science & Technology, China


Nov. 7, 2022     13:00-15:00
TE7-17 Power Electronics for Transmission and Distribution--Ⅱ

13:00-13:20
Paper ID: G0655    Paper Session ID: TE7.17.1
A High-Voltage and Large-Capacity Three-Port DC/DC Converter for Renewable Energy Collection Systems
Hao Tian1, Guihong Zhang2, Lei Li1, Xiangcheng Zhang2, Binbin Li1; 1.Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, China, 2.Grid Planning, State Grid Qinghai Electric Power Company, China

13:20-13:40
Paper ID: G0656    Paper Session ID: TE7.17.2
A High Voltage Gain Three Phase Cascaded DC/DC Converter
Guoen Cao1, Kai Sun2, Huairun Chen3, Yibo Wang1; 1.Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, China, 2.Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, China, 3.the School of Electrical and Information Engineering, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China

13:40-14:00
Paper ID: G0686    Paper Session ID: TE7.17.3
Steady-State Equivalent Modeling and Equivalent Impedance Analysis of Sen Transformer
Jieying SONG1, Peng YANG2, Zengbo DONG2, Kailong CHEN1, Xudong LI1; 1.State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology(State Grid Smart Grid Research Institute CO.,Ltd), China, 2.State Grid Hebei Electric Power Co.Ltd, China

14:00-14:20
Paper ID: G0786    Paper Session ID: TE7.17.4
Optimization of a Novel Integrated Magnetic For LLC Resonant Converter
Huairun Chen1, Ru Luan1, Guoen Cao2, Ying Wang1, Jianhong Guo2; 1.the School of Electrical and Information Engineering, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China, 2.Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, China

14:20-14:40
Paper ID: G0816    Paper Session ID: TE7.17.5
Small-Signal Impedance-based Stability Analysis of Self-Synchronizing Grid-Following Converters
Yake Gu1, Rongwu Zhu1, Xiaoxiao Qi2, Wencui Wu3, Habaer Aini4, Xiqiang Chang5; 1.Department of Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China, 2.Electric Power Science Study Institute, State Grid Xinjiang Electric Power Company, China, 3.Bozhou Power Supply Company, State Grid Xinjiang Electric Power Company, China, 4.Urumqi Power Supply Company, State Grid Xinjiang Electric Power Company, China, 5.State Grid Xinjiang Electric Power Company, China

14:40-15:00
Paper ID: G0838    Paper Session ID: TE7.17.6
A Decentralized Coordinated Control Method for Power Management in DC Microgrids
Pu Zhao, Zeng Liu, Jinjun Liu, Ying Song; School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China


Nov. 7, 2022     13:00-15:00
TE7-18 Power Electronics for Wireless Power Transfer--Ⅱ

13:00-13:20
Paper ID: K0501    Paper Session ID: TE7.18.1
Research and Design on Series-Compensated IPT Systems Based on Synchronous Rectification
Xiaozhi Xu, Yi Cheng, Yueshi Guan, Yijie Wang, Dianguo Xu; School of Electrical Engineering and Automation, Harbin Institute of Technology, China

13:20-13:40
Paper ID: K0520    Paper Session ID: TE7.18.2
Active-Relay-Based Wireless Power Transfer System With Efficiency Optimization Over Load Variation
Chen Qi, Diang Li, Yinling Hou, Zhengyin Lang, Xiyou Chen; School of Electrical Engineering, Dalian University of Technology, China

13:40-14:00
Paper ID: K0561    Paper Session ID: TE7.18.3
A Wireless Charging System with Dual Switchable Constant Voltage and Constant Current Outputs Based on Intermediate Coils
Chao Liu, Wenbin Pan, Zhiwei Shen, Yiming Zhang; School of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

14:00-14:20
Paper ID: K0570    Paper Session ID: TE7.18.4
Modular Design of Magnetic Couplers for High-Power Wireless Power Transfer Systems
Donghao Lan, Zhiwei Shen, Wenbing Pan, Yiming Zhang; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

14:20-14:40
Paper ID: K0722    Paper Session ID: TE7.18.5
A Three-Bridge Inverter Based Reconfigurable WPT Systems with High-Misalignment Tolerance
Yuxuan Hu, Wenxing Zhong; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

14:40-15:00
Paper ID: K0736    Paper Session ID: TE7.18.6
Reconfigurable Topology Based on Multi-Frequency Compensation for Wide Misalignment Tolerance in Inductive Power Transfer Systems
Zirui Yao1,2, Junjie Zhang1, Shiying Luo1, Hao Ma1,2; 1.the College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Zhejiang University/University of Illinois at Urbana-Champaign Institute, China


Nov. 7, 2022     15:20-16:20
TE7-19 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter--Ⅵ

15:20-15:40
Paper ID: A0806    Paper Session ID: TE7.19.1
Winding loss reduction based on the even magnetomotive force in the wide-range RDCX converter for OBC
Yuhao Xu1, Gao Fan2, Xinke Wu3; 1.School of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Silergy Semiconductor Technology (Hangzhou) Co., Ltd., China, 3.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

15:40-16:00
Paper ID: A0828    Paper Session ID: TE7.19.2
Full-Parameter Identification of BUCK Converter Based on Time-Domain Mapping Neural Network
Zhennan She1, Guipeng Chen1,2; 1.School of Aerospace Engineering, Xiamen University, China, 2.Shenzhen Research Institute, Xiamen University, China

16:00-16:20
Paper ID: A0318    Paper Session ID: TE7.19.3
Start-up Control Method for Five-Level Buck/Boost Converter
Xuanqi Zhao, Yu Zhang; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 7, 2022     15:20-16:20
TE7-20 Inverter and control: DC/AC Inverter, Modulation and Control--Ⅲ

15:20-15:40
Paper ID: B0375    Paper Session ID: TE7.20.1
Coordinated Control Strategy of Zero-Sequence Circulating Currents and Neutral-Point Potential for Parallel Hybrid Three-Level ANPC Converters
Hongzhou Chen1, Cong Chen1, Xin Xiang1, Wei Zhang2, Wuhua Li1, Xiangning He1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Inner Mongolia Power Research Institute, China

15:40-16:00
Paper ID: B0690    Paper Session ID: TE7.20.2
Modeling and Stability Analysis of Grid-Connected VSCs on Interactions Between ICFF Decoupling Control and PLL
Boxin Liu1, Rujing Zhang1, Qiang Rong2, Tianling Shi3, Xin Xiang1, Huan Yang1, Taiying Zheng1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Hoymiles Power Electronics Inc, China, 3.School of Mechatronic Engineering and Automation, Shanghai University, China

16:00-16:20
Paper ID: B0795    Paper Session ID: TE7.20.3
Development of 630kW PCS System Step by Step
Mingxuan Li, Qiqi Yang, Jinyu Li, Meng Liu, Zeyi Zhang, Hongliang Wang; College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China


Nov. 7, 2022     15:20-16:20
TE7-21 Power Electronics for Data center, Telecom and Storages--Ⅱ

15:20-15:40
Paper ID: A0142    Paper Session ID: TE7.21.1
General Full-Range Regulation Method for Resonant Switched-Capacitor Converters
Wenhao Xie1, Keyue Smedley2; 1.College of Electrical and Electronic Engineering, Wenzhou University, China, 2.Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of California, United States

15:40-16:00
Paper ID: J0715    Paper Session ID: TE7.21.2
A Centralized Auxiliary Power Supply (CAPS) with Information Communication for Modular Multilevel Converter (MMC) with Partial Battery Energy Storage System (BESS) Integration
Lupeng Tong, Yu Chen, Gengzhe Zheng, Yong Kang; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

16:00-16:20
Paper ID: K0228    Paper Session ID: TE7.21.3
S-shaped coil, Four Column Design Based On Interleaved Parallel PFC Uncoupled Inductor
Yuhang Xu1, Xu Yang1, Suchen Dong1, Kangping Wang1, Jiwen Wei1, Qiaoliang Chen2; 1.School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China, 2.R&D Center, Lonten Semiconductor Co., Ltd., China


Nov. 7, 2022     15:20-16:20
TE7-22 Magnetics, Passive Integration, Magnetics for Wireless and EMI--Ⅱ

15:20-15:40
Paper ID: D0464    Paper Session ID: TE7.22.1
Phase Detection Method Using Decoupled Auxiliary Coil for Active Rectification of Mega-Hertz WPT
Xiaosheng Huang1,3, Huishu Song1, Shuyi Lin1, Wei Chen2; 1.School of Electronic, Electrical Engineering and Physics, Fujian University of Technology, China, 2.College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China, 3.Postdoctoral Research Station, Changshu Switchgear Mfg. Co. Ltd., China

15:40-16:00
Paper ID: D0573    Paper Session ID: TE7.22.2
A Non-Resonant Linear Soft-Switching Two-Stage Inverter and Its Integrated Control
Hong Li1, Ziqi Chen1, Chengdong Yin1, Trillion Zheng1, Bo Zhang2; 1.School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, China, 2.School of Electrical Engineering, South China University of Technology, China

16:00-16:20
Paper ID: H0560    Paper Session ID: TE7.22.3
A Battery Impedance Online Identification Method Based on Small AC Signal Injection of Inverter
Hongyan Qu, Min Zhou, Wei Sun, Boyang Li, Dong Jiang; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 7, 2022     15:20-16:20
TE7-23 Power Electronics for Transmission and Distribution--Ⅳ

15:20-15:40
Paper ID: L0572    Paper Session ID: TE7.23.1
Resonant Operation of the Modular Multilevel Converter Under Low Output Frequencies
Linjie Han, Yanjun Shen, Binbin Li, Dianguo Xu; Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, China

15:40-16:00
Paper ID: L0565    Paper Session ID: TE7.23.2
An Improved High Bandwidth DSOGI-PLL and its Optimized Digital Implementation
Chengfu Xu1, Shuaicheng Hou2, Jiawei Chen1; 1.College of Automation, Chongqing University, China, 2.College of Electrical Engineering, Chongqing University of Science & Technology, China

16:00-16:20
Paper ID: L0707    Paper Session ID: TE7.23.3
SOC Estimation of Li-ion Battery Based on VFFRLS-AEKF with Capacity Parameter
Longji Li, Wen Wang, Xiao Ding, Qinze Chen, Chaofeng Zhang; School of Electrical and Information Engineering, Changsha University of Science and Technology, China


Nov. 7, 2022     15:20-16:20
TE7-24 Power Electronics for Wireless Power Transfer--Ⅲ

15:20-15:40
Paper ID: K0726    Paper Session ID: TE7.24.1
Hybrid Frequency and Pulse Width Modulations for Minimizing Standby Current in LCC Transmitter
Yang Yang, Tian Qin, Mengna Luo, Zhenwei Huang, Hai Xu, Zhicong Huang; Shien-Ming Wu School of Intelligent Engineering, South China University of Technology, China

15:40-16:00
Paper ID: K0737    Paper Session ID: TE7.24.2
Analysis of a Three-Coil Series-Parallel-Series Topology Based on Asymmetrical Factor Method in Inductive Power Transfer System for misalignment with Constant Current Output
Zirui Yao1,2, Zhongbao Luo1, Shiying Luo1, Hao Ma1,2; 1.the College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Zhejiang University/University of Illinois at Urbana-Champaign Institute, China

16:00-16:20
Paper ID: K0395    Paper Session ID: TE7.24.3
Parameter Design Method With All Capacitor Voltage Stresses Optimization of LCLC-LC Compensated CPT System
Jiashu Song1, Xuan Wei2, Hao Ma2; 1.Zhejiang University-University of Illinois at Urbana-Champaign Institute, Zhejiang University, China, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

 


Sponsored by
Diamond Partner
Platinum Partners