Dialogue Session

You can use the search function (shortcut: Ctrl+F) to quickly find your paper by paper ID.


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-1 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter

Paper ID: A0050    Paper Session ID: DE5.1
An Improved Method to Extend Zero-Voltage-Switching Range for Totem-Pole PFC Rectifiers
Hang Wang, Shaoliang An, Qiqi Zhang, Mazhe Wang, Yuhao Wu; School of Electrical Engineering, Xi’an University of Technology, China

Paper ID: A0069    Paper Session ID: DE5.2
Sensorless Model Predictive Control Using Artificial Neural Network for Multilevel Flying Capacitor Boost Converters
Kewei Ren, Jun Wang, Daming Wang, Minmin He; College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China

Paper ID: A0074    Paper Session ID: DE5.3
A New Multi-Phase DC-DC Converter with Interleaved TCM Si Phases and High-Frequency Auxiliary SiC Phase
Jing Chen1, Chao Zhang2, Xin Xie3, Weibin Chen1, Jun Wang1; 1.College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China, 2.College of the Electronic Engineering, Guizhou University, China, 3.Loudi Power Supply Company of Grid, Hunan Electric Power, China

Paper ID: A0075    Paper Session ID: DE5.4
A Novel Quasi-Single-Stage High Efficiency and High Power Factor AC/DC Converter
Qifeng Wu1, Lijun Hang2, Yuanbin He2, Pingliang Zeng2; 1.Department of ITMO Joint Institute, Hangzhou Dianzi University, China, 2.School of Automation, Hangzhou Dianzi University, China

Paper ID: A0109    Paper Session ID: DE5.5
A Switched Capacitor Based Multi-port DC Converter with Power Self-balanced Capability
Ruxin Liang, Muxuan Xiao, Renfeng Guan, Zhixing He, Yu Xiao, Lingqing Fang; College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China

Paper ID: A0183    Paper Session ID: DE5.6
High Efficiency Resonant Converter with Smooth Frequency Regulation for Wide Input Voltage Applications
Yue Qin, Chunguang Ren, Jiansheng Kong, Baifu Zhang, Xiaoqing Han, Zixu Dong; College of Electrical and Power Engineering, Taiyuan University of Technology, China

Paper ID: A0196    Paper Session ID: DE5.7
Design and Optimization of Magnetically Integrated Planar Transformer Based on Bi-directional CLLC Resonant Converter
Hang Wang, Shaoliang An, Tianhao Chang, Qian Ma; School of Electrical Engineering, Xi’an University of Technology, China


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-2 Inverter and control: DC/AC Inverter, Modulation and Control

Paper ID: B0037    Paper Session ID: DE5.8
Analysis of Resonance Characteristics of a Multi-inverter Grid-connected System Based on Resonance Modal
Qiang Li, Pengju Sun, Yufeng Lan, Xiong Du, Quanming Luo; State Key Laboratory of Power Transmission Equipment and System Security and New Technology, Chongqing University, China

Paper ID: B0039    Paper Session ID: DE5.9
Zero-Voltage Switching Differential Switching Power Amplifier with Power Decoupling Control Independent of Output Frequency
Jiayu Hu, Qianming Xu, Peng Guo, Jiakui Zhang, Cheng Tang, An Luo; National Electric Power Conversion and Control Engineering Technology Research Center (Hunan University), China

Paper ID: B0072    Paper Session ID: DE5.10
Improved impedance measurement method for grid-connected wind power system under weak connection
Ding Zexiang, Zhang Damin, Zeng Hanchao, Yang Shuanglian, Xu Weidong, Huang Jinping; School of Electrical Engineering and Automation, Xiamen University of Technology, China

Paper ID: B0130    Paper Session ID: DE5.11
Multiple Resonant Voltage Control Scheme for Three-Phase UPS Inverters
Chao Tang, Yuxuan Chen, Lei Liu, Qingqing He, Keliang Zhou; the School of Automation, Wuhan University of Technology, China

Paper ID: B0136    Paper Session ID: DE5.12
Active Power Decoupling for High Power Density Single-Phase VSI With LCL Filter
Jiacheng Luo, Fan Xie, Guangrui Jiang, Wenxun Xiao, Bo Zhang, Yanfeng Chen; School Of Electric Power Engineering, South China University of Technology, China

Paper ID: B0137    Paper Session ID: DE5.13
Fractional-Order Multiple Repetitive Control Scheme for Programmable AC Power Sources
Yuxuan Chen, Chao Tang, Mingyang Qiu, Keliang Zhou; School of Automation, Wuhan University of Technology, China


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-3 Power Devices and applications: Si, SiC, and GaN devices

Paper ID: C0067    Paper Session ID: DE5.14
Investigation on SiC MOSFETs with Long Time Nitridation Treatment under Dynamic High Temperature Gate Stress
Ziyuan Wu, Shiwei Liang, Gaoqiang Deng, Jun Wang; College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China

Paper ID: C0093    Paper Session ID: DE5.15
Design and Analysis of Wide Input Voltage Range Half-Bridge Three-Level LLC Converter With GaN HEMTs
Runtao Lin, Jianjun Wang, Jing Zhao, Zhihua Wan; Power and Motor Drive Technology Center, Beijing Institute of Space Launch Technology, China

Paper ID: C0187    Paper Session ID: DE5.16
Study on Short-Circuit Failure Model of GaN/SiC Cascode Devices
Yuming Zhou, Pingping Du, Jiahui Zhou, Yu Zhang; School of Electrical and Information Engineering, Anhui University of Technology, China

Paper ID: I0755    Paper Session ID: DE5.17
Analysis and Mitigation of Short Circuit Current in Multichip Power Module with Paralleled SiC MOSFETs
Man Zhang, Helong Li, Lianglaing Han, Shuang Zhao, Lijian Ding; School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, China


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-4 Magnetics, Passive Integration, Magnetics for Wireless and EMI

Paper ID: D0214    Paper Session ID: DE5.18
Design of Magnetoelectric Fully Integrated EMI Filter Based on Multilayer Flexible Metal Foil Materials
Run Chen, Liping Zhang, Subin Lin, Wei Chen, Jiangnan Pan; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: D0235    Paper Session ID: DE5.19
Analysis and design of common mode EMI characteristics of PFC circuit based on reverse phase compensated winding
Kang Zhu, Subin Lin, XingWang Yu, Wei Chen; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: D0236    Paper Session ID: DE5.20
Electromagnetic interference suppression of accelerator power supply
Haimei TIAN1,2, Hongbin YAN1, Hongliang GUO1, Wanzeng SHEN1, Fengjun WU1, Kaiming WU1; 1.Power Supply Technology Group Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China, 2.School of Nuclear Science and Technology, University of Chinese Academy of Sciences, China

Paper ID: D0782    Paper Session ID: DE5.21
A Battery Impedance Online Identification Method Based on Double Side Band Small Signal Injection of Inverter
Hongyan Qu, Min Zhou, Boyang Li, Yuanhao Xie, Dong Jiang, Wei Sun; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-5 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability

Paper ID: E0038    Paper Session ID: DE5.22
Low frequency speed fluctuation suppression strategy for permanent magnet synchronous motors based on integral sliding mode variable structure control
Kun Jing, Yifan Cao, Teng Fei, Chuanwen Shen; Department of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China

Paper ID: E0051    Paper Session ID: DE5.23
Analysis of Steady-state Overvoltage Characteristics Caused by Switch Tripping Fault of UHV AC Line
Qi Jia, Long Peng, Qi Wang, Shigao Cheng, Wuzhi Zhong, Bing Zhao, Shiyun Xu; State Key Laboratory of Power Grid Safety and Energy Conservation, China Electric Power Research Institute, China

Paper ID: E0090    Paper Session ID: DE5.24
A Threshold Adaptive Open-Circuit Submodule Fault Diagnosis Strategy for Modular Multilevel Converters
Hong Wu1, Yue Wang1, Yi Liu1, Runtian Li1, Pengkun Li1, Yinglin Xue2; 1.State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi’an Jiaotong University, China, 2.State Power Economic Research Institute, State Grid, China

Paper ID: E0095    Paper Session ID: DE5.25
Research on Multivariable Feedback Model of Inverter Hybrid Parallel System
Dongliang Wang, Xiaohuan Wang, Xingbiao Rong, Senfeng Wang, Xiaojun Zhao; School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: E0108    Paper Session ID: DE5.26
Research on Secondary Frequency Modulation Control Strategy of Virtual Synchronous Generator based on Variable Integral Parameters
Jianan Chen, Xiaohuan Wang, Wei Jiang, Xin Wen; Yanshan University, Key Lab of Power Electronics for Energy Conservation and Motor Drive of Hebei Province, China

Paper ID: E0113    Paper Session ID: DE5.27
Analysis and suppression of bifurcation behaviors for a new electric energy router based on series-parallel architecture
Zehui Zhang, Xiaojun Zhao, Chunjiang Zhang, Li Yang, Xiaohuan Wang; School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: E0118    Paper Session ID: DE5.28
Comprehensive Comparison of Digital Controller Realization Forms for High-Performance Active Filter
Chao Gao1, Lei Ming2, Changqing Yin1, Manxin Chen1, Shuyu Zhang3, Poh Chiang Loh1; 1.Department of Electronic Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China, 2.School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology, China, 3.School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China

Paper ID: E0132    Paper Session ID: DE5.29
Three-phase LLC small-signal modeling and fast-response control design
Jianing Wang, Dianli Fu, Zhiqing Yang, Wei Pei; School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, China

Paper ID: E0149    Paper Session ID: DE5.30
Architecture Design and Implement of Power Supply Digital Controller for Heavy Ion Accelerator
Yuzhen Huang1, Daqing Gao1, Yulian Tan1, Xiaojun Wang1, Yuhang Li1,2, Qin Li1,2; 1.Power Supply Technology Group Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China, 2.School of Nuclear Science and Technology, University of Chinese Academy of Sciences, China

Paper ID: E0151    Paper Session ID: DE5.31
Zero-Sequence Current Suppression Method Of Common DC Bus Open-Winding Motor Based On Virtual Coordinate System
Pei Liu, Sheng Huang, Wu Liao; College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China

Paper ID: E0165    Paper Session ID: DE5.32
The Evaluation of Transient Stability of AC/DC Systems Based on Branches Potential Energy
Penghui ZHANG1, Chenghao LI2, Di ZHANG2, Ze GAO2, Degui YAO2, Zaibin JIAO1; 1.Shaanxi Key Laboratory of Smart Grid, Xi’an Jiaotong University, China, 2.Electric Power Research Institute of State Grid, Henan Electric Power Company, China

Paper ID: E0188    Paper Session ID: DE5.33
Impedance and Admittance Specifications for Small-Signal Stability of Multi-bus DC Distributed Power Systems
Ding Zhan, Wu Chen, Bangbang He, Chun Zhang; School of Electrical Engineering, Southeast University, China

Paper ID: E0255    Paper Session ID: DE5.34
Large Signal Synchronous Stability Analysis of Voltage-Source Converter Based on T-S Fuzzy Model
Qianjin Zhang, Jinhui Qian, Xiaodong Liu, Zhaorong Zhai, Sucheng Liu, Wei Fang; Anhui Province Key Laboratory of Power Electronics and Motion Control, Anhui University of Technology, China

Paper ID: E0293    Paper Session ID: DE5.35
Small Signal Stability Analysis of Three-Phase Inverter With Contral Strategy Under Hybrid Reference Frame Based on dq-frame Impedance
Sicong Jin1, Xin Zhang1, Pan Geng2, Hao Ma1, Yongmao Wang2, Zhengqing Zhang2; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Wuhan Second Ship Design and Research Institute, China

Paper ID: E0540    Paper Session ID: DE5.36
Aliasing Suppression based on Sliding Goertzel DFT of Multisampling for Grid-tied Inverter with LCL Filter
Tingkang Wang1, Hongyang Liu2, Wenxi Yao1, Wuhua Li1, Rongxiang Zhao1; 1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.AVIC Xi’An Flight Automatic Control Research Institute, China


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-6 Conversion Technologies for Renewable Energy and Energy Saving

Paper ID: F0019    Paper Session ID: DE5.37
Hierarchical Control Algorithm for Modular Multilevel Converter-Based Energy Storage System
Linqiang Hu, Wanjun Lei, Xing Sun, Jiaqi Zhao; School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China

Paper ID: F0077    Paper Session ID: DE5.38
Integral-type Half-Tangent Phase-Locked Loop for Power Systems with Harmonic Disturbances
Jianan Wang1, Guangqi Li2, Zhiyong Dai2, Hui Liu3, Ping Gong4; 1.Hangzhou Institute of Technology, Xidian University, China, 2.School of Mechano-Electronic Engineering, Xidian University, China, 3.Middle School of Yiyang, China, 4.School of Modern Education, Yiyang normal college, China

Paper ID: F0205    Paper Session ID: DE5.39
A Review of DC Bus Signalling Control Methods in DC Microgrids
Fulong Li, Zhengyu Lin, Haoge Xu, Ruichi Wang; School of Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, United Kingdom

Paper ID: F0271    Paper Session ID: DE5.40
Velocity Zero Crossing Detection-Based Variablestep Perturbation and Observation for Wave Power Generation System
Zhicheng Ye, Yu Haitao, Murad Ali, Zhiyuan Che, Yuyi Pang; School of electrical engineering, Southeast University Nanjing, China

Paper ID: F0347    Paper Session ID: DE5.41
Suppression Method of DC-side Voltage Fluctuation of SNOP Based on Energy Storage
Kang Fu, Kexu Zhao, Hao Yi, Fang Zhuo; School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-7 Power Electronics for Transmission and Distribution

Paper ID: E0337    Paper Session ID: DE5.42
Research on Broadband Modeling Method of Key Equipment of Converter Station Based on RTDS
Guangqiang Peng1, Jiyang Wu1, Jingsong He1, Liangliang Dong2, Shunliang Wang2, Junpeng Ma2; 1.Maintenance & Test Center, EHV Power Transmission Company, China, 2.College of Electrical Engineering, Sichuan University, China

Paper ID: G0089    Paper Session ID: DE5.43
A Novel Modulation Method for Flexible Multi-State Switches with Shared Modules
Zheng Li, Wu Chen, Guohao He, Haixi Zhao; Center for Advanced Power-conversion Technology and Equipment, Southeast University, China

Paper ID: G0332    Paper Session ID: DE5.44
The Key Equipment of Low-Frequency Four-Phase Independent Power System: Topology Structure and Control Strategy of Four-Phase Voltage Source Converter
Di Zhu, Chuang Liu, Zhongchen Pei, Jingyue Wang, Yu Jiang; School of Electrical Engineering, Northeast Electric Power University, China


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-8 Power Electronics for Electric Vehicles, Railway, Marine, Airplane etc.

Paper ID: E0154    Paper Session ID: DE5.45
Stability Analysis of Cascaded H-Bridge Medium Voltage Drives Based on Impedance Analysis Method
Yanbing Xia, Yongchang Huang, Chenwei Ma, Wensheng Song; School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China

Paper ID: H0070    Paper Session ID: DE5.46
Unmanned Aerial Vehicle Wireless Power Transfer System for Long-Distance Transmission Line Patrol
Shijie Duan1, Xuchen Lu1, Huajun Wu2, Hongzhi Zhang2, Zhongrui Zhang2, Guanyu Wang1; 1.Electric Power Research Institute, State Grid Liaoning Electric Power Co., Ltd, China, 2.State Grid Liaoning Electric Power Co., Ltd, China

Paper ID: H0094    Paper Session ID: DE5.47
GaN-based High Frequency 6.6kW Bi-directional DC/DC Converter for OBC Application
Minli Jia, Hao Sun; Electric Vehicle Power Supply Design Department, Navitas Shanghai Design Center, China

Paper ID: H0207    Paper Session ID: DE5.48
An Optimization Energy Management Strategy for Hybrid Emergency Power Supply System of More Electric Aircraft Based on Machine Learning
Gui-Hua Liu1, Xu-Cheng Huang1, Yuan Gao2, Wei Wang1; 1.Department of Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, China, 2.Department of Aerospace Engineering, University of Bristol, United Kingdom


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-9 Power Electronics for Lighting, Consumer Electronics and Power Ics

Paper ID: I0248    Paper Session ID: DE5.49
Low Eddy Current Loss Constant Voltage Wireless Power Transfer System in Seawater
Fanlei Kong, Xiaohui Qu; School of Electrical Engineering, Southeast University, China


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-10 Power Electronics for Data center, Telecom and Storages

Paper ID: A0156    Paper Session ID: DE5.50
A DC/DC Converter for Electrolytic Hydrogen Production Based on DC Microgrid
Chunjiang Zhang, Jianyu Wang, Yue Pan, Yue Diao, Dezhi Li; College of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: J0204    Paper Session ID: DE5.51
Research on Optimal Battery Control Strategy Applied to Distributed Large Capacity Energy Storage System
Shuo Yu1, Yiming Wang2, Po Xu2, Rui Li1; 1.Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion, Shanghai Jiao Tong University, China, 2.Photovoltaic New Energy Research Center, Ginlong Technologies Co., Ltd., China


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-11 Power Electronics for Wireless Power Transfer

Paper ID: H0065    Paper Session ID: DE5.52
Wireless Energy Transmission Systems Based on State-Feedback Control
Yinuo Li, Zhizhong Kan, Haodong Dang, Chunjiang Zhang; School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: K0246    Paper Session ID: DE5.53
Harmonic State-Space Modeling of Wireless Power Transfer System
Shuangqing Lyu1, Wenjie Chen1, Xiufang Hu2; 1.School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, China, 2.School of Electronic Information Engineering, Taiyuan University of Science and Technology, China


Nov. 5, 2022     12:45-14:15
DE5-12 Others

Paper ID: L0692    Paper Session ID: DE5.54
Polar-Frame-Based Modeling and Small-Signal Stability Analysis of DDSRF-PLL: On the Different Implementation Structures Effect
Boxin Liu, Jintao Lei, Rujing Zhang, Wei Zhang, Xin Xiang, Huan Yang; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China


Nov. 6, 2022     11:00-12:30
DE6-1 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter

Paper ID: A0224    Paper Session ID: DE6.1
A Widely Adjustable Low-Intensity rTMS Pulse Generation Circuit with Frequency-Field Strength
Jiangjie Wu1, Wu Chen1, Jianfei Sun2, Le Xue2; 1.School of Electrical Engineering, Southeast University, China, 2.School of Biological and Medical Engineering, Southeast University, China

Paper ID: A0307    Paper Session ID: DE6.2
A High step-down DC/DC converter based on half-bridge LLC and PCL-BUCK
Kemin Dai, Jinwu Gong, Xiaolu Ge, Xiaoming Zha, Chang Xu, Shangzhi Pan; School of Electrical Engineering & Automation, Wuhan university, China

Paper ID: A0367    Paper Session ID: DE6.3
Hybrid Energy Storage Coordinated Control of DC Microgrid Based on Virtual Inertia
Hansang Yao, Xiaodong Liu, Qianjin Zhang, Sucheng Liu, Wei Fang, Junyang Zhang, Ning Li; Anhui Province Key Laboratory of Power Electronics and Motion Control, Anhui University of Technology, China

Paper ID: A0552    Paper Session ID: DE6.4
A Series-parallel Connected Four-transformer LLC Converter Based on Series-connected IGBTs for Medium-voltage High-power Applications
Heng Fang1, Runtian Chen2, Rui Lu3, Xianzhe Bao3, Chushan Li3, Wuhua Li2; 1.Polytechnic Institute, Zhejiang university, China, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang university, China, 3.ZJU-UIUC Institute, Zhejiang university, China

Paper ID: A0688    Paper Session ID: DE6.5
Efficiency Optimization Scheme for Isolated Triple Active Bridge DC-DC Converter Based on Minimized Reactive Power
Xiangfei Xiao, Ke Wu, Hanyu Wang, Xing Zhang; School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, China

Paper ID: A0814    Paper Session ID: DE6.6
A 1.8kW/in3 Power Density Cellular 380V-12V DCX with 98.4% Peak Efficiency Using Low NFoM Devices and Resonant Drive Transformer
Guangcan Li1, Xinke Wu1,2; 1.Dep. of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 2.Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, Zhejiang University, China

Paper ID: A0829    Paper Session ID: DE6.7
The MPPT Application of the FSBB Converter with MHz ZVS Digital Control
Lin Tian1, Xinke Wu1,2, Zongjie Zhou1, Faheem Muhammad1; 1.College of Electrical Engineeering, Zhejiang University, China, 2.ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

Paper ID: A0836    Paper Session ID: DE6.8
Active Harmonic Suppression in a Series 12-Pulse Rectifier
Yang Shuanglian, Zhang Damin, Lin Zhiyong, Ding Zexiang, Li Yonghu, Xu Weidong; School of Electrical Engineering and Automation, Xiamen University of Technology, China


Nov. 6, 2022     11:00-12:30
DE6-2 Inverter and control: DC/AC Inverter, Modulation and Control

Paper ID: B0140    Paper Session ID: DE6.9
Evaluation of the 240-Degree-Clamped PWM Method for Neutral-Point-Clamped Three Level Inverter
Deliang Wu1, Rajapandian Ayyanar2; 1.School of Mechatronic Engineering and Automation, Shanghai University, China, 2.School of Electrical, Computer and Energy Engineering, Arizona State University, United States

Paper ID: B0272    Paper Session ID: DE6.10
An AC-Side Start-Up Scheme for Thyristor-Based Modular Multilevel Converters
Kangshun Zhu1, Fujin Deng1,2, Shuangfeng Chen1, Jiehua Hou1, Sayed Abulanwar3, Ruslan Ufa4; 1.School of Electrical Engineering, Southeast University, China, 2.Jiangsu Key Laboratory of Smart Grid Technology and Equipment, Southeast University, China, 3.Electrical Engineering Department, Mansoura University, Egypt, 4.School of Energy&Power Engineering, National Research Tomsk Polytechnic University, Russia

Paper ID: B0331    Paper Session ID: DE6.11
Modeling and Stability Analysis of VSC System Considering AC/DC Coupling Effect
Yuxin Zhu1, Wenke Mo2, Feng Ding2, Lintao Ren1, Fei Wang1; 1.School of Mechatronic Engineering and Automation, Shanghai University, China, 2.Shanghai Marine Equipment Research Institute, China

Paper ID: B0342    Paper Session ID: DE6.12
Optimization of Active Power Response Speed of Grid Forming Inverter Based on Droop of Hyperbolic Tangent Function
Changzhou Yu1, Long Shen1, Haizhen Xu1, Wenjie Cao1, Siqi Huang1, Meimei Sun2; 1.School of Advanced Manufacturing Engineering, Hefei University, China, 2.Institute of Aviation Basic, Naval Aviation University, China

Paper ID: B0346    Paper Session ID: DE6.13
Phase-locked Loop Considering Low-order Harmonic and Frequency Fluctuation of Power Grid Under High-penetration of Renewable Energy
Changzhou Yu1, Qi Sun1, Long Shen1, Jiale Yan1, Qunbo Yuan2; 1.School of Advanced Manufacturing Engineering, Hefei University, China, 2.Assembly Test Department, Shanghai Institute of Space Power-Sources, China

Paper ID: B0797    Paper Session ID: DE6.14
Control and Loop Design of a Low Frequency Isolated Single-stage Two-input Grid-connected Inverter
Zeng Hanchao1, Tang Yong1, Xu xuhui1, Chen Daolian2; 1.School of Electrical Engineering and Automation, Xiamen University of Technology, China, 2.College of Electrical Engineering, Qingdao University, China

Paper ID: F0821    Paper Session ID: DE6.15
Redundant Module based Control Scheme for Grid-Forming Cascaded H-Bridge PV Converters to Enhance Overcurrent Capability
Yajie Tang1, Jintao Lei2, Qinsong wang2, Likai Gao1, Chushan Li1, Wuhua Li2; 1.Zhejiang University-University of Illinois at Urbana-Champaign Institute, Zhejiang University, China, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China


Nov. 6, 2022     11:00-12:30
DE6-3 Power Devices and applications: Si, SiC, and GaN devices

Paper ID: C0503    Paper Session ID: DE6.16
Investigation on Excess Carrier Distribution for a Quasi-2D Lumped-Charge Insulated Gate Bipolar Transistor Model
Yifei Sun1, Xin Yang1, Yifei Ding1, Guoyou Liu2; 1.School of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China, 2.CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Institute Company Ltd., China

Paper ID: C0510    Paper Session ID: DE6.17
Investigate of Gate Driver Loop Impedance on Switching Transients of Both Power Device Side and Gate Driver Side
Qing Xin, Han Peng, Qiaozhi Yue, Jimin Chen, Letian Tong; State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology (AEET), Huazhong University of Science and Technology, China

Paper ID: C0531    Paper Session ID: DE6.18
A Temperature Monitoring Method for Press Pack IGBT Based on Digital Twin
Bailing Zhou, Hui Li, Ran Yao, Wei Lai; State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology, Chongqing University, China

Paper ID: C0721    Paper Session ID: DE6.19
The Packaging Design for a SiC MOSFET Power Module with High-Temperature Characteristics
Jianing Wang, Weinan Zhou, Shaolin Yu, Yaodong Huang; School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, China


Nov. 6, 2022     11:00-12:30
DE6-4 Magnetics, Passive Integration, Magnetics for Wireless and EMI

Paper ID: D0071    Paper Session ID: DE6.20
Unmanned Aerial Vehicle Wireless Power Transfer System with Light-Weight and Low Leakage Flux Interference
Shijie Duan1, Yanan Wang1, Zhongrui Zhang2, Hongzhi Zhang2, Weigang Zhen1, Tao Yu3; 1.Electric Power Research Institute, State Grid Liaoning Electric Power Co., Ltd., China, 2.State Grid Liaoning Electric Power Co., Ltd., China, 3.Beijing Shenyi Technology Co., Ltd., China

Paper ID: D0245    Paper Session ID: DE6.21
Analysis and Design of Fast Response Pulse Transformer
Changqing Xiao, Liping Zhang, Subin Lin, Wei Chen; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: D0269    Paper Session ID: DE6.22
Core Losses Measurement of 10MHz PWM Excitation Based on DC Power Method
Zhicheng Lu, Jinghui Wang, Fubin Huang, Wei Chen; College of Electrical Engineering and Automation, Fuzhou University, China

Paper ID: D0505    Paper Session ID: DE6.23
A Novel Differential-Mode Noise Suppression Method Using Predictive Pulsed Compensation
Yun Wang, Wenjie Chen, Ding Su, Xin Meng, Shihang Sun; School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: E0695    Paper Session ID: DE6.24
The Near Magnetic Field Measurement and Characteristic Analysis Inside the Valve Hall of an MMC Mutual Driving System
Ruodong Wang, Yongtao Liang, Dong Jiang, Hongfei Xiao, Han Peng; School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 6, 2022     11:00-12:30
DE6-5 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability

Paper ID: E0001    Paper Session ID: DE6.25
Admittance Modeling of DFIG-WT with Stator Current Control Considering PLL and DC Bus Dynamic
Chengmao Du1, Xiong Du1, Bo Zhang1, Ying Li2, Peipeng Zhou2; 1.School of Electrical Engineering, Chongqing University, China, 2.State Key Laboratory of Power Grid Safety and Energy Conservation, China Electric Power Research Institute, China

Paper ID: E0296    Paper Session ID: DE6.26
Power Quality Regionalization Control Method with Improved Piecewise Linear Representation and Improved Gray Relational Analysis
Chunlei Wu1, Guangqian Ding1, Song Zhang2, Rui Yang3, Zhiyuan Pan4, Jing Wang4; 1.School of Electrical Engineering, University of Jinan, China, 2.Academic Affairs Management Center, State Grid of China Technology College, China, 3.Electric-I&C Department, ShanDong Electric Power Engineering Consulting Institute Corp.,LTD, China, 4.Grid Operation Training Department, State Grid of China Technology College, China

Paper ID: E0373    Paper Session ID: DE6.27
Transient stability based power climbing control of grid-forming inverter
Baocheng Wang, Xinyue Zhang, Lei Qi, Wei Zhao, Xiaofeng Sun; College of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: E0488    Paper Session ID: DE6.28
Modeling and design of a fully LCL-EMI fully integrated filter for grid-connected inverters based on planar magnetic integrated technology
Hong Shen, Rui Kong, Leilei Jia, Wei Zhao, Lei Qi, Xiaofeng Sun; School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: E0489    Paper Session ID: DE6.29
An Optimal Distributed Scheduling Model for Data Centers and renewable energy integrated systems
Xinyun Cheng, Haodong Zou, Xin Chen, Jinghang Yu, Ming Tang, Maoran Xiao; Information & Telecommunication Branch, State Grid Jiangsu Electric Power Co. Ltd., China

Paper ID: E0509    Paper Session ID: DE6.30
Large Signal-based Stable Operation Region Estimation of A Cascaded DC Power Distribution System with Pulsed Power Loads
Zhengge Chen, Jin Qi, Xu Chen, Ping Yang, Jian Chen, Jiangping Xu; Power Conversion and Control (PCC) Lab, School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University (SWJTU), China

Paper ID: E0577    Paper Session ID: DE6.31
Wide Speed Range Brushless DC Motor Torque Ripple Suppression
Yicheng Jia, Mengting Chang, Zhongming Xiong, Yiming Fang, Zhenguo Li; School of Electrical Engineering, Yanshan University, China

Paper ID: E0580    Paper Session ID: DE6.32
An optimal phase shift angle based CPS-PWM method for full-bridge MMC-PMSM system
Cungang Hu, Wanlun Xu, Wenke Geng, Yongshun Ma, Bi Liu; School of Electrical Engineering and Automation, Anhui University, China

Paper ID: E0600    Paper Session ID: DE6.33
Vibration Control of Tunable Electromagnetic Damper Based on Permanent Magnet Synchronous Motor
Shiyuan Wang, Kaixin Cheng, Xiaohua Zhang, Yuanbo Guo, Zhenbao Yu, Yinling Hou; School of Electrical Engineering, Dalian University of Technology, China

Paper ID: E0614    Paper Session ID: DE6.34
An Improved Sampled-Data-Based Event-Triggered Distributed Secondary Control for DC Microgrids
Li Chen, Sucheng Liu, Guanggan Hu, Qianjin Zhang, Wei Fang, Xiaodong Liu; Anhui Province Key Laboratory of Power Electronics and Motion Control, Anhui University of Technology, China

Paper ID: E0648    Paper Session ID: DE6.35
A Novel Mode Switching Control Strategy of an MMC-DAB based Variable Frequency Drive
Ding Su1, Hong Wang2, Wenjie Chen1, Yun Wang1, Jiaxuan Niu1, Shihang Sun1; 1.School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, China, 2.TBEA Xi'an Electric Technology Co., Ltd., China

Paper ID: E0667    Paper Session ID: DE6.36
Discrete-Time Model of Dual Active Bridge Converters Considering Digital Controller Delay
Boyang Zhu, Weijian Han, Qing Liu; School of Electrical Engineering, Hebei University of Technology, China

Paper ID: E0682    Paper Session ID: DE6.37
Back-stepping control strategy of modular multilevelconverter based on dynamic energy balance
Lei Xu1, Fei Rong1, Xiangyang Xia2; 1.College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, China, 2.College of Electrical and Information Engineering, Changsha University of Science and Technology, China

Paper ID: E0684    Paper Session ID: DE6.38
Impedance-Based Small-Signal Stability Analysis of DC Microgrid Clusters
Liu Yang, Sucheng Liu, Tao Zhou, Qianjin Zhang, Wei Fang, Xiaodong Liu; Anhui Province Key Laboratory of Power Electronics and Motion Control, Anhui University of Technology, China

Paper ID: E0817    Paper Session ID: DE6.39
Adaptive parameter control strategy for virtual DC motor with energy storage interface converter
ZHANG Linjie, ZHI Na, AN Yawei; College of Elctrical Engineering, Xi’an University of Technology, China


Nov. 6, 2022     11:00-12:30
DE6-6 Conversion Technologies for Renewable Energy and Energy Saving

Paper ID: F0122    Paper Session ID: DE6.40
Modeling of cascaded H-bridge sequence impedance considering delay
Fei Li, Ruijie Cheng, Yang Liu, Yongxin Zhang, Xing Zhang, Hanyu Wang; National and Local Joint Engineering Laboratory for Renewable Energy Access to Grid Technology (Hefei University of Technology), China

Paper ID: F0463    Paper Session ID: DE6.41
Coordinated Reactive Power Margin Management of Multiple Photovoltaic Inverters for Voltage Regulation in Distribution Networks
Yao Zhang1, Hao Yi1, Huaying Zhang2, Qing Wang2, Zebin Yang1, Fang Zhuo1; 1.State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, China, 2.New Smart City High Quality Power Supply Joint Laboratory of China, Southern Power Grid Corporation Shenzhen Power Supply Co.,Ltd., China

Paper ID: F0516    Paper Session ID: DE6.42
Impedance Modeling and Stability Analysis of Single-Phase Grid-Connected Inverters with Open-Loop Grid Synchronization
Yu Qiao, Jinming Xu, Zihan Ling, Jiayi Wang, Shaojun Xie; College of Automation Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Paper ID: F0713    Paper Session ID: DE6.43
Stability Analysis and Control Optimization Method for Symmetrical PLL-Based VSC in Weak Grid
Jinzhao Lyu, Boxin Liu, Wei Zhang, Huan Yang; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

Paper ID: F0720    Paper Session ID: DE6.44
Optimal Configuration Method of Condenser and Analysis of Renewable Energy Consumption Based on BPA-SCCP Joint Optimization
Miao Liu, Zesen Wang, Qi Li, Hao Liang, Yinglin Liu, Tianqi Zhao; Electric Power Research Institute, State Grid Jibei Electric Power Company Limited, China


Nov. 6, 2022     11:00-12:30
DE6-7 Power Electronics for Electric Vehicles, Railway, Marine, Airplane etc.

Paper ID: H0349    Paper Session ID: DE6.45
A Fault-Tolerant Strategy for Three-Level DC/DC Converter in Spacecraft Power System
Haijin Li1, Yu Gu2, Xiaofeng Zhang1, Zhigang Liu1, Longlong Zhang3, Yi Zeng1; 1.Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, China, 2.Harbin Institute of Technology(Shenzhen), China, 3.China University of Petroleum (East China), China

Paper ID: H0396    Paper Session ID: DE6.46
An Optimized Online Monitoring Method of IGBT Junction Temperature based on Switch Overshoot Voltage
Kexin Yang, Jian Chen, Tao Tang, Pengcheng Xu, Wensheng Song; School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China

Paper ID: H0546    Paper Session ID: DE6.47
An Interference Model of Sub-module Driver Circuit in MMC System
Rui Yang, Boyu Chen, Nianzun Qi, Zhihan Zhang, Shunfeng Yang; Department of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China

Paper ID: H0697    Paper Session ID: DE6.48
A Compensation Method of Submodule Capacitor Voltage Estimation Accuracy of MMC Based on Voltage Sensor Multiplexing
Jie Gong, Shunfeng Yang, Haiyu Wang, Fuyuan Zhuang, Yunshan Wang; Department of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, China


Nov. 6, 2022     11:00-12:30
DE6-8 Power Electronics for Data center, Telecom and Storages

Paper ID: J0326    Paper Session ID: DE6.49
Research on Improved Modeling Method of CLLLC Resonant Converter
Hao Xie, Lijun Hang, Xinming Zhan, Yuanbin He, Pingliang Zeng; School of Automation (School of Artificial Intelligence), Hangzhou Dianzi University, China

Paper ID: J0555    Paper Session ID: DE6.50
Optimal Design of LLC-based Isolated Single-Stage PFC Converter
Yifei Chen, Deqiu Yang, Shuai Shao, Junming Zhang; College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China


Nov. 6, 2022     11:00-12:30
DE6-9 Power Electronics for Wireless Power Transfer

Paper ID: K0355    Paper Session ID: DE6.51
Three-Dimensional Transmitting Structure with High Angular-Misalignment Tolerance in Wireless Power Transfer for Visual Implants
Qinghong Zeng; College of Mechatronics and Control Engineering, Shenzhen University, China

Paper ID: K0380    Paper Session ID: DE6.52
Influence of Asymmetric Coil Structure on Misalignment Tolerance Characteristics of Magnetic Couplers in WPT Systems
Xiao Hong1,2, Weifeng Zhang1,2, Lin Xia1,2, Zhengjun Jin1,2, Chengyao Gong1,2, Xueying Zhang3; 1.State Grid Hangzhou Power Supply Company, China, 2.State Grid Zhejiang Electric Power Company, China, 3.School of Electric and Electronic Engineering, North China Electric Power University, China


Nov. 6, 2022     11:00-12:30
DE6-10 Others

Paper ID: L0687    Paper Session ID: DE6.53
Instability Analysis and Stabilization Control for DC Microgrids with Positive Feedback of Selected Frequency Islanding Detection Schemes
Tianling Shi1, Jintao Lei2, Boxin Liu2, Hongbin Yu3, Fei Wang1, Xin Xiang2, Wuhua Li2; 1.School of Mechatronic Engineering and Automation, Shanghai University, China, 2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, China, 3.Hoymiles Power Electronics Inc., China

 


Sponsored by
Diamond Partner
Platinum Partners